9. Χώροι διάθεσης αποβλήτων

Οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) [9-1P] κατασκευάζονται με υλικά πυθμένα κατάλληλα [9-2P] να προστατεύουν το υποκείμενο φυσικό έδαφος. Ο σχεδιασμός των στρώσεων του πυθμένα, ο οποίος περιλαμβάνει την επιλογή πάχους και ιδιοτήτων των υλικών, αποτελεί μια εφαρμογή των γνώσεων της Ενότητας 7 [9SP].