8. Τεχνολογίες αποκατάστασης υπεδάφους

Το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της ενότητας συμπίπτει με το περιεχόμενο της προηγούμενης, επειδή σε μεγάλο βαθμό για την αποκατάσταση του υπόγειου νερού βασιζόμαστε στις ίδιες διεργασίες που εμπλέκονται και στη μεταφορά των διαλυμένων ρύπων. Δίνει μια επισκόπηση των μεθόδων που συμβάλλουν στην αποκατάσταση του υπεδάφους [8-1P], κατηγοριοποιημένων σύμφωνα με τον βαθμό επέμβασης: (1) φυσική εξασθένηση των ρύπων, (2) περιορισμός της εξάπλωσης των ρύπων και τέλος, είτε (3) επεξεργασία ρυπασμένου μέσου στην επιφάνεια του εδάφους μετά την απομάκρυνσή του με εκσκαφή (ακόρεστη ζώνη) ή άντληση νερού (κορεσμένη ζώνη), είτε (4) επί τόπου επεξεργασία ρυπασμένου μέσου (προτιμητέο). Ως παράδειγμα περαιτέρω εμβάθυνσης περιγράφεται η τεχνολογία των περατών διαφραγμάτων [8-2P], και για επιλεγμένες τεχνολογίες δίνονται αριθμητικά παραδείγματα εφαρμογής [8SP-1, 8SP-2, 8SP-3].

Αυτή η ενότητα απαντάει στο ερώτημα «τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο;», που με τις γνώσεις της Ενότητας 2 διατυπώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια ως «τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τη διακινδύνευση;» (αν υπερβαίνει αποδεκτά όρια).