7. Μεταφορά ρύπων στο υπόγειο νερό

Πρόκειται για την τρίτη και τελευταία μεγάλη τεχνική ενότητα του μαθήματος. Μετά την ποιοτική περιγραφή της μεταφοράς ρύπων (Θεματική Ενότητα 3), δίνει την ποσοτική-μαθηματική περιγραφή της μεταφοράς ρύπων στο υπόγειο νερό με τη βοήθεια των σχετικών εξισώσεων, συνδυάζοντας στοιχεία από τις άλλες δύο κύριες τεχνικές ενότητες του μαθήματος, την υπόγεια ροή (Θεματική Ενότητα 4) και την αλληλεπίδραση ρύπων-εδάφους (Θεματική Ενότητα 6). Έχουμε πια όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για να απαντήσουμε στο ερώτημα «πού θα πάει ο ρύπος, πώς θα συμπεριφερθεί;», για την περίπτωση των διαλυμένων ρύπων σε κορεσμένο έδαφος.

Για εκπαιδευτικούς λόγους πρώτα παρουσιάζεται το πρόβλημα της μονοδιάστατης μεταφοράς λόγω διάχυσης μόνον [7-1P] και μετά προστίθενται τα φαινόμενα της μεταγωγής και διασποράς [7-2P]. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η γενική εξίσωση τριδιάστατης ροής και τριδιάστατης μεταφοράς και δίνονται για επιμέρους περιπτώσεις αναλυτικές λύσεις [7-3P]. Τέλος, καταγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι της ενότητας [7-4P]. Παράλληλα, με αφορμή τα τρία προβλήματα που επιλύονται χρησιμοποιώντας τη λύση της εξίσωσης μονοδιάστατης μεταφοράς [7-2-1SP, 7-2-2SP, 7-2-3SP], σχολιάζονται οι αναμενόμενες αποκλίσεις από το πραγματικό πρόβλημα [7-2-1SP] και η σημασία της επιλογής παραμέτρων και των απλοποιήσεων του προβλήματος [7-2-3SP], ξαναγυρνώντας στο αντικείμενο της Ενότητας 5 (Μοντελοποίηση).

Παρουσιάσεις: Μεταφορά λόγω διάχυσης [7-1P]
Παρουσιάσεις: Μεταφορά λόγω μεταγωγής και υδροδυναμικής διασποράς [7-2P]
Παρουσιάσεις: Εξισώσεις μεταφοράς και λύσεις [7-3P]
Παρουσιάσεις: Σχόλια για λυμένα προβλήματα – Μαθησιακοί στόχοι [7-4P]
Σημειώσεις: Εξισώσεις και λύσεις για τη μεταφορά ρύπων – Α' μέρος [7-1Ν]
Σημειώσεις: Εξισώσεις και λύσεις για τη μεταφορά ρύπων – Β' μέρος [7-2Ν]
Σημειώσεις: Οδηγίες χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού [7-3Ν]
Περιστατικά: Μεταφορά συστατικών ενεμάτων [7CS]
Ερωτήσεις κατανόησης: Μεταφορά λόγω διάχυσης [7-1PQ]
Ερωτήσεις κατανόησης: Μεταφορά λόγω μεταγωγής και υδροδυναμικής διασποράς [7-2PQ]
Ερωτήσεις κατανόησης: Εξισώσεις μεταφοράς και λύσεις [7-3PQ]
Λυμένες ασκήσεις: Πότε θα επηρεαστεί η γεώτρηση από τη ρύπανση στα ανάντη; [7-2-1SP]
Λυμένες ασκήσεις: Πηγή πεπερασμένης διάρκειας – Αναλυτική λύση [7-2-2SP]
Λυμένες ασκήσεις: Πότε θα φτάσει η ρύπανση στο κανάλι; [7-2-3SP]