3. Μηχανισμοί εξάπλωσης της ρύπανσης

Αυτή η θεματική ενότητα παρουσιάζει ποιοτικά πώς εξαπλώνονται οι ρύποι, για να προετοιμάσει για την ποσοτική-μαθηματική μελέτη στην Ενότητα 7. Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος δεν απαιτεί κανένα τεχνικό υπόβαθρο. Περιλαμβάνει φωτογραφίες από πειράματα διήθησης οργανικού ρύπου σε εδαφικό υλικό [3-1P, 3-2P, 3-3P, 3-4P] και συνθέτει γνώσεις από την καθημερινή ζωή μας για να περιγράψει ποιοτικά τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην εξάπλωση των διαλυμένων ρύπων στο νερό [3-5P]. Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζει για την χρησιμότητα της επόμενης ενότητας: για να ξέρουμε πού θα πάει ο διαλυμένος στο νερό ρύπος (Θεματική Ενότητα 7), πρέπει πρώτα να ξέρουμε πού πηγαίνει το νερό (Θεματική Ενότητα 4). Το δεύτερο μέρος απαιτεί την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας 6 και ξεκινάει περιγράφοντας τη συμβολή όλων των μηχανισμών που καθορίζουν την εξέλιξη της ρύπανσης στο υπέδαφος [3-6P]. Με ένα πείραμα-παιχνίδι που μπορεί να γίνει στην τάξη και μέσω μιας αναλογίας “προσωρινής κατακράτησης υλικού”, εισάγεται ποιοτικά και πάλι η επίδραση του εδάφους στην εξάπλωση των ρύπων [3-7P]. Η τελευταία παρουσίαση περιγράφει πάλι ποιοτικά την επίδραση του εδάφους στην εξάπλωση των ρύπων [3-8P], αλλά με τη βοήθεια μετρήσεων από πείραμα στο πεδίο.