Α. Περί του Εννοιολογικού υπόβαθρου της έρευνας

Α. Περί του εννοιολογικού υποβάθρου της έρευνας.

Ο προσδιορισμός του εννοιολογικού υποβάθρου της έρευνας σε σχέση με τις κοινωνικές αξίες και την εξέλιξή τους.

Α1. Εισαγωγή: Από το φυσικό αντικείμενο στο πολιτισμικό αντικείμενο: το πρόβλημα της περιγραφής.

Α2. Α ενότητα: Το θέμα της ‘γενεαλογίας’ και ο ορισμός του κατηγορήματος.

Α3. Β ενότητα: Το θέμα της ‘μίμησης’ και ο ορισμός της συνάρτησης.

Α4. Γ ενότητα: Το θέμα του ‘σταθερού τύπου’ και ο ορισμός της διαδικασίας.

Α5. Επίλογος: Εννοιολογικά εργαλεία συγκρότησης του υποβάθρου της έρευνας.

Α. Περί του εννοιολογικού υποβάθρου της έρευνας. Ο προσδιορισμός του εννοιολογικού υποβάθρου της έρευνας σε σχέση με τις κοινωνικές αξίες και την εξέλιξή τους.
Α1. Εισαγωγή: Από το φυσικό αντικείμενο στο πολιτισμικό αντικείμενο: το πρόβλημα της περιγραφής.
The century of the self / Πρώτο μέρος

BBC documentary about the use of Freud's theories in the use of propaganda to control the masses. Excellent! Freud's nephew, Edward Bernays, and his "public relations" were instrumental in shaping the consumer mindset of the 20th century.

The century of the self / Δεύτερο μέρος

BBC documentary about the use of Freud's theories in the use of propaganda to control the masses. Excellent! Freud's nephew, Edward Bernays, and his "public relations" were instrumental in shaping the consumer mindset of the 20th century.

The century of the self / Τρίτο μέρος

BBC documentary about the use of Freud's theories in the use of propaganda to control the masses. Excellent! Freud's nephew, Edward Bernays, and his "public relations" were instrumental in shaping the consumer mindset of the 20th century.

The century of the self / Tέταρτο μέρος

BBC documentary about the use of Freud's theories in the use of propaganda to control the masses. Excellent! Freud's nephew, Edward Bernays, and his "public relations" were instrumental in shaping the consumer mindset of the 20th century.

Α2. Α ενότητα: Το θέμα της ‘γενεαλογίας’ και ο ορισμός του κατηγορήματος.
Requiem for Detroit

Film about decay and industrila collapse of Detroit.

Α3. Β ενότητα: Το θέμα της ‘μίμησης’ και ο ορισμός της συνάρτησης.
Enoch Powell, Rivers of Blood
Α4. Γ ενότητα: Το θέμα του ‘σταθερού τύπου’ και ο ορισμός της διαδικασίας.
Dangerous Knowledge 1/5
Dangerous Knowledge 2/5
Dangerous Knowledge 3/5
Dangerous Knowledge 4/5
Dangerous Knowledge 5/5
Α5. Επίλογος: Εννοιολογικά εργαλεία συγκρότησης του υποβάθρου της έρευνας.