Β. Περί της κατασκευής των Εννοιολογικών Εργαλείων

Β. Περί της κατασκευής των εννοιολογικών εργαλείων και του σώματος της έρευνας.

Η εξάρτηση της κατασκευής των εννοιολογικών εργαλείων και του σώματος της έρευνας από τις ερευνητικές προθέσεις.

Β1. Εισαγωγή: Από τον αξιολογικό χώρο στον τελεολογικό και φυσικό χώρο : το σύμπλεγμα των περιγραφών.

Β2. Δ ενότητα: Το θέμα της ‘διαπραγμάτευσης’ και η διαδικαστική λογική.

Β3. Ε ενότητα: Το θέμα της ‘αναπαράστασης’ και η κατηγορηματική λογική.

Β4. Στ ενότητα: Το θέμα του ‘ελέγχου και εξισορρόπησης’ και η συναρτησιακή λογική.

Β5. Επίλογος: Εννοιολογικά εργαλεία συγκρότησης του αντικειμένου της έρευνας.