Τίτλος Μαθήματος (Ελληνικά):
Βιομηχανική Ρύπανση Επ. - Βιντεομάθημα
Τίτλος Μαθήματος (Αγγλικά):
Industrial Pollution
Επίπεδο μαθήματος:
Προπτυχιακό
Περιγραφή μαθήματος (Ελληνικά):
Η ανάλυση των βιομηχανικών διεργασιών κατά ισοζύγια μάζας και ενέργειας με σκοπό την κατανόηση προέλευσης των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων τους καθώς και της απορριπτόμενης θερμότητας στο περιβάλλον. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αποβλήτων. Δόκιμες και βέλτιστες τεχνικές επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων που έχουν εφαρμοστεί για κάθε κλάδο βιομηχανίας.
Περιγραφή μαθήματος (Αγγλικά):
The analysis of industrial processes in mass and energy balances for understanding the origin of liquid, solid and gaseous waste and waste heat into the environment. Qualitative characteristics of industrial waste. Trials and best practice regarding waste treatment and recycling techniques have been implemented for each industry.
Περιεχόμενα μαθήματος (Ελληνικά):
Γενική θεώρηση: Μεθοδολογία ανάλυσης βιομηχανικών διεργασιών κατά ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Μεθοδολογία εκτίμησης εκπομπών αέριων, υγρών και στερεών αποβλήτων από βιομηχανικές διεργασίες. Μεθοδολογία επιλογής διαθέσιμων τεχνικών απορρύπανσης και ανακύκλωσης παραπροϊόντων βιομηχανικών διεργασιών. Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες κατά βιομηχανικό κλάδο. Νομοθεσία διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ειδική Θεώρηση: Ποσοτική και ποιοτική σύσταση αποβλήτων σε συνάρτηση της παραγωγικής διαδικασίας, δόκιμες τεχνικές απορρύπανσης των κάτωθι βιομηχανικών κλάδων:  Βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και φαρμάκων (Βιομηχανίες συντήρησης και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών, βιομηχανίες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, σφαγεία και βιομηχανίες κρέατος, ιχθυοτροφεία, βιομηχανίες συσκευασίας ψαριών, βιομηχανίες ζάχαρης, βιομηχανίες παραγωγής ζύμης και οινοπνεύματος, οινοποιεία, βιομηχανίες επεξεργασίας πατάτας και αμυλούχων πρώτων υλών, Ζυθοποιία, Σταφιδοεργοστάσια, Βιομηχανίες αναψυκτικών, ελαιοτριβεία και πυρηνελαιουργεία, Βιομηχανίες επεξεργασίας βρώσιμων ελιών, Βιομηχανίες συσκευασίας και εξευγενισμού ελαίων, Φαρμακοβιομηχανίες). Βιομηχανίες ενδυμασίας (Υφαντουργεία, Βυρσοδεψεία, Πλυντήρια). Βιομηχανίες Χημικών προϊόντων (Βιομηχανίες παραγωγής οξέων και βάσεων, απορρυπαντικών, καλλυντικών, λιπασμάτων, πλαστικών και ρητινών, εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, εκρηκτικών και παραγωγής χρωμάτων, Βιομηχανίες παραγωγής κόλλας) Βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου, Χαρτοβιομηχανίες Βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών  (Διυλιστήρια   πετρέλαιο», Αναγέννησης ορυκτελαίων, Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου) Βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων (Χαλυβουργία, Βιομηχανίες χύτευσης σιδήρου, χαλκού, αλουμινίου και κραμάτων μετάλλων, Επιμεταλλωτήρια) Μονάδες παραγωγής ενέργειας (Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί, Λιγνιτορυχεία) Ανόργανες βιομηχανίες (Τσιμεντοβιομηχανίες, Λατομεία, Αλυκές, Εξόρυξη μαρμάρου, Ασβεστοκάμινοι, Βιομηχανίες γυαλιού)
Περιεχόμενα μαθήματος (Αγγλικά):
General concept : Methodology analysis of industrial processes in mass and energy balances. Emission estimation methodology gaseous , liquid and solid waste from industrial processes. Methodology selection available techniques decontamination and recycling of by-products of industrial processes . Best available technologies by industry . Legislation disposal of industrial waste. Environmental impact studies . Special Consideration : Quantitative and qualitative composition of waste in function of the production process , testing techniques decontamination of the following industries: Food, beverage and pharmaceutical (maintenance industries and packaging fruit and vegetables, dairy industries, slaughterhouses and meat industries, farms, fish packaging industries, refineries, yeast industries and alcohol, wineries, potato processing industries and starchy raw materials, Brewery, Stafidoergostasia, beverage industries, mills pomace factories, processing plants olives, packaging industries and refining of oils, Pharmaceutical). Clothing industries ( mills , tanning , washing ) . Chemical products industries (manufacturing industries acids and bases , detergents, cosmetics , fertilizers, plastics and resins , insecticides and herbicides , explosives and paint production , glue production industries) Woodworking processing, paper Petroleum processing industries ( oil refineries , " Renaissance oils , oil storage tanks ) Metalworking industry ( Steel , Industrial iron casting , copper , aluminum and metal alloys, metal plating ) Power plants ( power stations , lignite mines ) Mineral Industries ( Cement , Quarries , Alikes , marble mining , lime kilns and glass industries )
Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος (Ελληνικά):
Η ανάλυση των βιομηχανικών διεργασιών κατά ισοζύγια μάζας και ενέργειας με σκοπό την κατανόηση προέλευσης των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων τους καθώς και της απορριπτόμενης θερμότητας στο περιβάλλον. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αποβλήτων. Δόκιμες και βέλτιστες τεχνικές επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων που έχουν εφαρμοστεί για κάθε κλάδο βιομηχανίας.
Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος (Αγγλικά):
The analysis of industrial processes in mass and energy balances for understanding the origin of liquid, solid and gaseous waste and waste heat into the environment. Qualitative characteristics of industrial waste. Tests and best processing and waste recycling techniques have been applied to any industry.
Θεματική επιστημονική περιοχή:
Άλλο Επιστημονικό Πεδίο
Θεματική επιστημονική υπο-περιοχή:
Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Προαπαιτoύμενα (Ελληνικά):
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Θερμοδυναμική, Τεχνική Φυσικών και Χημικών Διεργασιών, Επιστήμη και Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Βιολογία.
Προαπαιτoύμενα (Αγγλικά):
Applied Mathematics, Thermodynamics, Technical Physical and Chemical Process Engineering , Environmental Science and Technology , Biology .
Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη (Ελληνικά):
Robert Noyes (1991) Handbook of Pollution Control Processes, 1st edn, Noyes Publications, New Jersey Harry M. Freeman (1995) Industrial Pollution Prevention Handbook, , 1st edn, McGraw-Hill, Inc, New York. Nelson L. Nemerow (1971) Liquid IVaxlc of Industry :Theories, Practices, and Treatment, 1st edn, Addison-Wesley publishing Co, London.
Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη (Αγγλικά):
Robert Noyes (1991) Handbook of Pollution Control Processes, 1st edn, Noyes Publications, New Jersey Harry M. Freeman (1995) Industrial Pollution Prevention Handbook, , 1st edn, McGraw-Hill, Inc, New York. Nelson L. Nemerow (1971) Liquid IVaxlc of Industry :Theories, Practices, and Treatment, 1st edn, Addison-Wesley publishing Co, London.
Δικτυακός τόπος μαθήματος:
https://ocw.aoc.ntua.gr/courses/CHEMENG110
Άδεια χρήσης Creative Commons (CC) (Ελληνικά):
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Άδεια χρήσης Creative Commons (CC) (Αγγλικά):
CC - Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Το ψηφιακό μάθημα καλύπτει το 100% της διδακτέας ύλης:
ναί
Οι βιντεο-διαλέξεις καλύπτουν το 80% της διδακτέας ύλης:
ναί
Κωδικός Μαθήματος (Ελληνικά):
5249
Λέξεις κλειδιά (Ελληνικά):
Παραγωγική διαδικασία, παραγωγή αποβλήτων, διαχείριση αποβλήτων, επεξεργασία αποβλήτων
Λέξεις κλειδιά (Αγγλικά):
Production process, waste production, waste management, waste treatment
Ευχαριστίες (Αγγλικά):
Όνομα διδάσκοντος (Ελληνικά):
Απόστολος
Επώνυμο διδάσκοντος (Ελληνικά):
Βλυσίδης
Όνομα διδάσκοντος (Αγγλικά):
Apostolos
Επώνυμο διδάσκοντος (Αγγλικά):
Vlyssidis
Πλήρες όνομα διδάσκοντος (Ελληνικά):
Απόστολος Βλυσίδης
Συνδιδασκαλία:
όχι
Συμμετοχή συναδέλφου στο άνοιγμα του μαθήματος:
όχι
Αυτόνομο τμήμα:
όχι
Διδακτικές ώρες συνδιδασκαλίας:
0
Επίπεδο Προγράμματος Σπουδών:
Προπτυχιακό
Ίδρυμα:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τίτλος τμήματος (Ελληνικά):
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τίτλος τμήματος (Αγγλικά):
School of Chemical Engineering
Γλώσσα διδασκαλίας (Ελληνικά):
Ελληνικά
Γλώσσα διδασκαλίας (Αγγλικά):
Greek
Έτος σπουδών:
4
Εξάμηνο:
8
Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Διδακτικές ώρες στο εξάμηνο:
39
Περιγραφή Ιδρύματος (Ελληνικά):
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το πιο παλιό και πιο φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στο τομέα της τεχνολογίας και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του το 1836. Είναι στενά συνδεδεμένο με την πάλη της Ελλάδας για ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο. Tο 1873 εγκαταστάθηκε σε συγκρότημα κτιρίων στο κέντρο της πρωτεύουσας, στα μισοτελειωμένα, ακόμη, κτίρια της οδού Πατησίων και ονομάστηκε "Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο", συντετμημένα EMΠ προς τιμή των μεγάλων ευεργετών Γ. Aβέρωφ, N. Στουρνάρη, E. Tοσίτσα, των οποίων η γενέτειρα, το Mέτσοβο, μια μικρή ιστορική πόλη στη βορειοδυτική Eλλάδα, υπήρξε η κοιτίδα πολλών μεγάλων εθνικών ευεργετών.
Περιγραφή Ιδρύματος (Αγγλικά):
The National Technical University (NTUA) is the oldest and most prestigious educational institution of Greece in the field of technology, and has contributed unceasingly to the country's scientific, technical and economic development since its foundation in 1836. It is closely linked with Greece's struggle for independence, democracy and social progress. In Greek, NTUA is called the "Ethnicon Metsovion Polytechnion" which stands for National Metsovion Polytechnic. It was named "Metsovion" to honor the donors and benefactors Nikolaos Stournaris, Eleni Tositsa, Michail Tositsas and Georgios Averof, all from Metsovo, a small town in the region of Epirus, who made substantial donations in the last half of the 19th century.
Tίτλος προγράμματος σπουδών (Ελληνικά):
Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών
Tίτλος προγράμματος σπουδών (Αγγλικά):
Undergraduate studies programme
Περιγραφή προγράμματος σπουδών (Ελληνικά):
Γνωστικό αντικείμενο του Χημικού Μηχανικού είναι, οι ιδιότητες της ύλης (πρώτων υλών, ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων), οι ενεργειακές ανταλλαγές και μετατροπές κατά το μετασχηματισμό της ύλης, οι βασικές διεργασίες κατεργασίας ή επεξεργασίας της ύλης, ο σχεδιασμός και υπολογισμός των εγκαταστάσεων μέσα στις οποίες τελούνται οι διεργασίες, οι μέθοδοι παραγωγής ή επεξεργασίας, ο σχεδιασμός, οι ιδιότητες και οι εφαρμογές των προϊόντων, το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της βιομηχανικής παραγωγής ή επεξεργασίας και η αντίστοιχη αξιολόγηση του αποτελέσματος.
Περιγραφή προγράμματος σπουδών (Αγγλικά):
Expertise in Chemical Engineering are the properties of material (raw materials, intermediates and finished products), energy exchanges and conversion in the transformation of matter, the basic processes of material treatment and processing, the design and calculation of the facilities which perform the processes, methods of manufacture or processing, design, properties and applications of the products, the economic and social costs of industrial production or processing and the corresponding evaluation results.
Μαθησιακά αποτελέσματα (Ελληνικά):
Στόχος της Σχολής Χημικών Μηχανικών είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, την τεχνολογία υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος, την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη διαφόρων εγκαταστάσεων, στη διαχείριση - διοίκηση έργων και στην εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.
Μαθησιακά αποτελέσματα (Αγγλικά):
The aim of the School of Chemical Engineering is to educate capable engineering scientists in order for them to be involved in research, development and improvement of the methods of production of industrial products, the technology of materials, environmental protection and energy production. In addition, students are trained in design, construction, operation and maintenance of various facilities management - project management and implementation of environmental management standards, quality assurance, health and safety.
Λέξεις κλειδιά προγράμματος σπουδών (Ελληνικά):
Διεργασία, Σχεδιασμός, Υλικά, Ενέργεια, Περιβάλλον, Βιοτεχνολογία, Νανοτεχνολογία, Τρόφιμα, Προϊόντα, Βελτιστοποίηση, Βιομηχανία, Διαχείριση Έργων, Υγιεινή, Ασφάλεια, Διασφάλιση Ποιότητας
Λέξεις κλειδιά προγράμματος σπουδών (Αγγλικά):
Process, Design, Materials, Energy, Environment, Biotechnology, Nanotechnology, Food, Products, Optimization, Industry, Project Management, Health, Safety, Quality Assurance
Προτεινόμενα συγγράμματα (Ελληνικά):
Βλυσίδης, Α. Μαή, Σ., Μπαραμπούτη, Ε. Μ., Βιομηχανική Ρύπανση, εκδ. Σιδέρης 2014
Μέθοδος διδασκαλίας (Ελληνικά):
Διδασκαλία καθ' έδρας.
Μέθοδος διδασκαλίας (Αγγλικά):
Lectures and class participation.
Σύνδεσμος συγγράμματος στον Κάλλιπο:
Αριθμός Θεματικών Ενοτήτων:
14
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 1η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Βιομηχανική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 2η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Οικοσυστήματα και Ρύπανση Περιβάλλοντος
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 3η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Εισαγωγή στην Αέρια Βιομηχανική Ρύπανση.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 4η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Βιολογική Οξείδωση
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 5η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Αέρια Ρύπανση: Τεχνικές Απομάκρυσνσης Σωματιδίων
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 6η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Τεχνολογίες Ελέγχου Αέριων Ρύπων.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 7η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Υγρή Βιομηχανική Ρύπανση.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 8η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Διασπορά Αποβλήτων στο Περιβάλλον.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 9η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Χημική Οξείδωση: Προχωρημένες Μέθοδοι Αντιρρύπανσης (Π.Ο.Μ.Α.)
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 10η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Βιολογική Οξείδωση Αποβλήτων.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 11η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Τεχνολογίες Αναερόβιας Χώνευσης.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 12η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Βιολογική Οξείδωση Αποβλήτων: Αερόβια Χώνευση, Συστήματα Ενεργού Ιλύος.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 13η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Απομάκρυνση Οργανικού Αζώτου από βιομηχανικά απόβλητα.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ενότητα 14η
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Απομάκρυνση Φωσφόρου από υγρά βιομηχανικά απόβλητα.