Τίτλος Μαθήματος (Ελληνικά):
Η Αρχιτεκτονική ως Αντικείμενο Έρευνας Ι: Περί του Εννοιολογικού Υποβάθρου της Έρευνας, της Κατασκευής των Εννοιολογικών Εργαλείων και του Σώματος της Έρευνας - ΒΙντεομάθημα
Τίτλος Μαθήματος (Αγγλικά):
Architecture as a research subject I: On the conceptual framework of research, the construction of the conceptual tools and the body of research
Επίπεδο μαθήματος:
Μεταπτυχιακό
Περιγραφή μαθήματος (Ελληνικά):
Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτυχθεί η συζήτηση περί της ‘παράδοσης’ στην ερευνητική κοινότητα της αρχιτεκτονικής, όπου η έρευνα δεν νοείται τόσο ως μια υποκειμενική ή αντικειμενική πράξη, όσο ως μια δήλωση συμμετοχής σε μια παράδοση σκέψης. Το μάθημα ολοκληρώνεται σε δύο εξάμηνα. Στο 1ο εξάμηνο συζητείται το εννοιολογικό υπόβαθρο της έρευνας, εκκινώντας από τη σύγχρονη προβληματοθεσία στην αρχιτεκτονική και συνδέοντας την αρχιτεκτονική γνώση με την ευρύτερη επιστημονική γνώση και την κοινωνική παραγωγή. Στη συνέχεια συζητείται η κατασκευή των εννοιολογικών εργαλείων και σωμάτων έρευνας ως προς τις σύγχρονες ερευνητικές προθέσεις. Στο 2ο εξάμηνο η συζήτηση περί της κατασκευής των εννοιολογικών εργαλείων και σωμάτων έρευνας εμβαθύνει στην προβληματοθεσία που εκπορεύεται από τη διαδικασία σχεδιασμού και στα εργαλεία ελέγχου που αναπτύσσονται κατά τη διαδικασία σχεδιασμού. Το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 παρακολουθούμε τη διατύπωση μιας προσέγγισης της έρευνας στην αρχιτεκτονική που αναφέρεται στο πρόβλημα της περιγραφής τεσσάρων αιώνων παραγωγής αρχιτεκτονικού χώρου. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης εντοπίζουμε τις βασικές έννοιες που συγκροτούν το συγκεκριμένο εννοιολογικό υπόβαθρό της, και βλέπουμε πώς αυτές οι έννοιες μπορούν να συγκροτήσουν τα μεθοδολογικά εργαλεία με βάση τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν συγκεκριμένες ερευνητικές εργασίες. Σε αυτή την πορεία, οι σπουδαστές-σπουδάστριες θα κληθούν να σχολιάσουν τη λογική του προγράμματος και του εννοιολογικού εξοπλισμού του. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε και να αναλύσουμε τις παραδοχές που συνοδεύουν κάθε πρόγραμμα έρευνας, την εσωτερική συνοχή της ανάπτυξης και της ερωτηματοθεσίας της και τις πιθανές ενστάσεις που στηρίζονται σε εναλλακτικά παραδείγματα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία των μαθημάτων στα δύο εξάμηνα, θα υποστηριχθεί και η διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας των σπουδαστών/τριών. Η άσκηση του κάθε εξαμήνου θα έχει ως αντικείμενο τη σταδιακή προσέγγιση και τον ορισμό της διπλωματικής εργασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διπλωματική εργασία ουσιαστικά εκκινεί από την αρχή του προγράμματος. Πριν την τελική εκπόνησή της θα έχει συζητηθεί ως προς το εννοιολογικό της υπόβαθρο, τα μεθοδολογικά εργαλεία και τη συγκρότηση του σώματος της έρευνας και θα έχει συγκριθεί σε επίπεδο τάξης με τις υπόλοιπες διπλωματικές εργασίες.
Περιγραφή μαθήματος (Αγγλικά):
Architecture as a research subject I is focucing on the conceptual framework of research, the construction of the conceptual tools and the body of research.
Περιεχόμενα μαθήματος (Ελληνικά):
1ο εξάμηνο Η Αρχιτεκτονική ως αντικείμενο έρευνας Ι Α. Περί του εννοιολογικού υποβάθρου της έρευνας. Ο προσδιορισμός του εννοιολογικού υποβάθρου της έρευνας σε σχέση με τις κοινωνικές αξίες και την εξέλιξή τους. Α1. Εισαγωγή: Από το φυσικό αντικείμενο στο πολιτισμικό αντικείμενο: το πρόβλημα της περιγραφής. Α2. Α ενότητα: Το θέμα της ‘γενεαλογίας’ και ο ορισμός του κατηγορήματος. Α3. Β ενότητα: Το θέμα της ‘μίμησης’ και ο ορισμός της συνάρτησης. Α4. Γ ενότητα: Το θέμα του ‘σταθερού τύπου’ και ο ορισμός της διαδικασίας. Α5. Επίλογος: Εννοιολογικά εργαλεία συγκρότησης του υποβάθρου της έρευνας. Β. Περί της κατασκευής των εννοιολογικών εργαλείων και του σώματος της έρευνας. Η εξάρτηση της κατασκευής των εννοιολογικών εργαλείων και του σώματος της έρευνας από τις ερευνητικές προθέσεις. Β1. Εισαγωγή: Από τον αξιολογικό χώρο στον τελεολογικό και φυσικό χώρο : το σύμπλεγμα των περιγραφών. Β2. Δ ενότητα: Το θέμα της ‘διαπραγμάτευσης’ και η διαδικαστική λογική. Β3. Ε ενότητα: Το θέμα της ‘αναπαράστασης’ και η κατηγορηματική λογική. Β4. Στ ενότητα: Το θέμα του ‘ελέγχου και εξισορρόπησης’ και η συναρτησιακή λογική. Β5. Επίλογος: Εννοιολογικά εργαλεία συγκρότησης του αντικειμένου της έρευνας.
Περιεχόμενα μαθήματος (Αγγλικά):
Architecture as a research subject I is focucing on the conceptual framework of research, the construction of the conceptual tools and the body of research.
Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος (Ελληνικά):
Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτυχθεί η συζήτηση περί της ‘παράδοσης’ στην ερευνητική κοινότητα της αρχιτεκτονικής, όπου η έρευνα δεν νοείται τόσο ως μια υποκειμενική ή αντικειμενική πράξη, όσο ως μια δήλωση συμμετοχής σε μια παράδοση σκέψης. Το μάθημα ολοκληρώνεται σε δύο εξάμηνα.
Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος (Αγγλικά):
Student familiarization with the general principles of the course.
Θεματική επιστημονική περιοχή:
Μηχανική και Τεχνολογία
Θεματική επιστημονική υπο-περιοχή:
Αρχιτεκτονική και σχέδιο
Προαπαιτoύμενα (Ελληνικά):
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.
Προαπαιτoύμενα (Αγγλικά):
There are no prerequisites for this course.
Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη (Ελληνικά):
Αριστοτέλης, Όργανον 1,2,3,4,5, Κάκτος, 1992 Βαλερύ Π., Εισαγωγή στη Μέθοδο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, εκδόσεις Ινδίκτος, Αθήνα 2004 Βιτρούβιος, Περί Αρχιτεκτονικής Δασκαλοθανάσης Ν., Από τη Μινιμαλιστική στην Εννοιολογική Τέχνη, εκδόσεις Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών-ΕΛΚΕ, Αθήνα 2006 Εκο Ουμ., Πως γίνεται μια Διπλωματική Εργασία, εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2001 Εμμανουήλ Μ., Η Ιστορία της Τέχνης σε Πέντε Ενότητες - από το 1945, εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2013 Καντίσκι Β., Σημείο - Γραμμή – Επίπεδο, εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 2013 Καντίσκι Β., Για το πνευματικό στην Τέχνη, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2010 Καστοριάδης Κ., Αξία, Ισότητα, Δικαιοσύνη. Πολιτική: Από τον Μαρξ στον Αριστοτέλη και από τον Αριστοτέλη σε Εμάς, 1981 Λεφας Π., Αρχιτεκτονική και Κατοίκηση. Από τον Heidegger στον Koolhaas., εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2008 Μπέργκερ Τζ., Η Εικόνα και το Βλέμμα, Μεταίχμιο, Αθήνα 2011 Ντυσάν Μ., Ο Μηχανικός του Χαμένου Χρόνου, εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2008 Παρμενίδης Γ., Ρούπα Ε., Το αστικό έπιπλο στην Ελλάδα, 1830-1940: Ένας αιώνας συγκρότησης κανόνων σχεδιασμού, Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2003 Παρμενίδης Γ., Η Περιγραφή του Σχεδιασμένου Αντικειμένου, στο Θέματα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, ΕΜΠ: Αρχιτεκτονική Μορφολογία και Ρυθμολογία, Αθήνα 1986 Παρμενίδης Γ., Χαραλαμπίδου Σ., Η Μορφή του Σχεδιασμένου Αντικειμένου, εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα 2005 Παρμενίδης Γ., Το Κάθισμα στη Δεκαετία του 1920: Ιδεολογία, Τεχνική και Οικονομικές Διακυμάνσεις στην Παραγωγή του Βιομηχανικού Αντικειμένου, 1982 Πεπονής Γ, Χωρογραφίες. Ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός του Νοήματος., εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003 Προκοπίου Α., Ιστορία της Τέχνης 1750-1950, 1968) Ρεπούσκου Ε., Χωροπλαστικές εκφράσεις και αρχιτεκτονημένος χώρος μετά την εννοιολογική τέχνη. Παραδείγματα από την έκθεση. Σταυρίδης Σ., Μετέωροι Χώροι της Ετερότητας, εκδόσεις Δ. Φραγκούλης & Σια, Αθήνα 2010 Σταυρίδης Σ., Μνήμη και Εμπειρία του Χώρου, εκδόσεις Δ. Φραγκούλης & Σια, Αθήνα 2006 Τουρνικιώτης Π., Ιστοριογραφία της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009 Τουρνικιώτης Π., Η Αρχιτεκτονική στην Σύγχρονη Εποχή, εκδόσεις Futura, Αθήνα 2006 Τουρνικιώτης Π., Η Διαγώνιος του Le Corbusier, εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα 2010 Φλωρένσκυ Π., Η Αντίστροφη Προοπτική - Το Εικονοστάσι, εκδόσεις Ινδίκτος, Αθήνα 2002 Φόργκας Ε., Bauhaus, Ιδέες & Πραγματικότητα, εκδόσεις Νησίδες, Αθήνα 1999   Arnheim R., Τέχνη και Οπτική Αντίληψη, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1999 Arnheim R., Η Δυναμική της Αρχιτεκτονικής Μορφής, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003 Bell J., Πως να συντάξετε μια Επιστημονική Εργασία, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007 Αrnason Η.Η., Ιστορία της σύγχρονης τέχνης, εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα 2006 Le Corbusier, Για μια Αρχιτεκτονική, εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα 2005 Frances A. Yates, Η Τέχνη της Μνήμης, εκδόσεις ΜΙΕΤ, Αθήνα 2012 Freeland C.,. Μα είναι αυτό Τέχνη;, εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2005 Foster H. Krauss R. Bois Y.-A., Buchloh B., Η Τέχνη από το 1900, εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα 2008 Giulio C. Argan, Achille Bonito Oliva, Η Μοντέρνα Τέχνη (1770-1970), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014 Gombrich G.H., Το Χρονικό της Τέχνης, εκδόσεις ΜΙΕΤ, Αθήνα 2003 Heidegger Μ., Κτίζειν, Κατοικείν, Σκέπτεσθαι, εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2008 Heidegger Μ., Η Τέχνη και ο Χώρος, εκδόσεις Ινδίκτος, Αθήνα 2006 Heidegger Μ., Δαίμονες. Το ταξίδι στην Ελλάδα., εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2014 Heidegger Μ., Η Προέλευση του Έργου Τέχνης, εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 1986 Heidegger Μ., … Ποιητικά Κατοικεί ο Άνθρωπος, εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2008 Honor H., Fleming J., Ιστορία της Τέχνης, εκδόσεις Γράμματα, Αθήνα 1991 Klee P., Η Εικαστική Σκέψη, 1971 Klee P., Μαθήματα στο Bauhaus: 1920-'30 Rossi Α., Η Αρχιτεκτονική της Πόλης, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1991 Schulz CH. N., Genius Loci - Το Πνεύμα του Τόπου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2009 Walter B., Για το Έργο Τέχνης, εκδόσεις Πλέθρον, 2013 Watkin D., Ιστορία της Δυτικής Αρχιτεκτονικής, εκδόσεις MIET, Αθήνα 2005
Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη (Αγγλικά):
- 100 Masterpieces, Vitra Design Museum, 1996 - 20th century Photography, Museum Ludwig Cologne, Taschen, 2001 - All-American Ads, 40s, 60s, Taschen, 2003 - Design Dasein, Hamburg: Museum fur Kunst, 1987 - Formless Furniture, Hatje Cantz, MAK Vienna, 2008 - Memphis, Milano, 1986, 1987 - Modern Contemporary Art At MoMA Since 1980, MoMA 2001 - So Wont Man heute, Milano, 1962 - Styles 85, SAD, Paris, 1985 - The Museum of Modern Art, MoMA, 1985 - Twelve New Memphis Milano, Mostre, 1986 - Architectural Drawings, Clarendon Gallery, Shepherd - Architectural Review (1970 - 1989) - Artificial Intelligence in design, ed. J. Gero, 1998, 2000, 2002 - Between Deleuze & Derrida, ed. P. Patton & J. Protevi, 2003 - Criticism and the Growth of Knowledge, ed. I. Lakatos, A. Musgrave, 1984 - International Design Year Book (2000, 2003, 2005), - Italy, Contemporary Domestic Landscapes, ed. Bosoni, 2001 - Ornament and Abstraction, ed. Burderlin, Beyeler (2001) - Paris-Berlin, Centre Pompidou (1978), - Signs, symbols and architecture (ed. Broadbent,…, 1980), - The International Design year Book (2003, 2006). - Theorizing a new agenda for architecture, ed. Nesbitt, 1996 Abercrombie M., The Anatomy of Judgement, 1974 Alexander, The Nature of Order, 2002 Alexander C., Notes on the Synthesis of Form, 1964 Amic, Interieurs: Le Mobilier Francais: 1945-1964, 1983 Anargyros, Interieurs: Le Mobilier Francais: 1980, 1983 Argan, On the typology of architecture,1963 Arnheim, Art and Visual Perception, 1954, 1956, 1972 Arnheim, The Dynamics of Architectural Form, 1977 Badiou A., Being and Event, (1988) Continuum 2007 Badiou A., Logics of Worlds, London, Continuum, 2009 Barry-King, Maples, 1992 Barthes, Mode, 1967 Barthes R., ’The Third Meaning’ in Image Music Text, Fontana Press, 1977 Barthes R., Writing Degree Zero, 1971 Benjamin W., Reproduzierbarkeit, 1960 Benjamin W., ‘Allegory and Trauerspiel’ in The Origin of the German Tragic Drama, (1963), Verso 2003 Bhabha H., Nation and Narration, 1990 Bhabha H., The Location of Culture, 1994 Birnbaum D., Chronology, 2005 Bishop, Fad or Function, 1978 Boole G., An Investigation of the Laws of Thought, on which are pounded the Mathematical Theories of Logic and Probability, London, Walton & Maberly, 1854 Bourgine P., ‘Models of Abduction’, Advanced Issues on Cognitive Science and Semiotics, ed. Priscila Farias &Joao Queiroz, 2006 Bourriaud N., Altermodern, 2009 Bourriaud N., Postproduction, 2002 Bourriaud N., Relational Aesthetics, 1998 Bourriaud N., The Radicant, 2009 Bradley, History of Machine Tools, 1972 Broadbent, The deep structures of architecture, 1974 Camille M., The Gargoyles of Notre-Dame, Medievalism and the Monsters of Modernity, Chicago and London, the university of Chicago press, 2009 Capron, Wood Laminating, 1963 Cassirer Ε., The Philosophy of Symbolic Forms, 1953 Castle Edman, The Wendell Castle Book of Wood Lamination, 1980 Christ C., The Finer Optic; The Aesthetic of Particularity in Victorian Poetry, 1975 Cilliers P., Complexity & Postmodernism, 1998 Coad P., Yourdon Ed., Object-Oriented Design, 1991 Collins P., Changing Ideals in Modern Architecture, 1965 Colquhoun, Typology and design method, 1967 Colquhoun A., Essays in Architectural Criticism: Modern Architecture and Historical Change, 1985 D' Arcy Thompson, On Growth and Form, 1917 de Duve T., Kant after Duchamp, 1996 DeLanda, A New Philosophy of Society, Assemblage Theory and Social Complexity, 2006 DeLanda, M. Deleuze and the Use of the Generic Algorithm in Architecture, 2008 Deleuze G., The Logic of Sense, ‘The Simulacrum and Ancient Philosophy’, 1969 Deleuze G., Difference and Repetition, (1994) 1968 Deleuze G., The Fold, Leibniz and the Baroque, 1988 (1993) Deleuze G., The Logic of Sense, (1969) New York: Columbia University Press, 1990 Demos, T.J. Dara Birnbaum: Technology/Transformation: Wonder Woman, London, Afterall Books, 2010 Derrida, J. On Grammatology, 1974 Derrida, J. Writing and Difference, 1978 Derrida J., ‘Restitutions of the Truth in Pointing’; in A Derrida Reader (Columbia University Press, 1991) Dilthey W., Pattern and meaning in History, 1880-1910 Dunlop I., The Shock of the New, 1972 Duve T., Kant after Duchamp, 1996 Eco U. A Theory of Semiotics, 1979 Edra, Collezione, 2000), Enwezor O., ‘Modernity and Postcolonial Ambivalence’, AlterModern, 2009 Fiell, Industrial Design A-Z, 2006 Fiell, 1000 Chairs, Taschen, 1997 Fiell, Decorative Art, 30s, 40s, 50, 60s, 70s, Taschen, 2000 Finch, Image as Language - Aspects of British Art 1950-1968, 1969 Finch, Pop Art: Object and Image, 1968 Fontanier P., Les Figure du discours (1830), Paris, Flammarion, 1968 Foster H., The Return of the Real, 1996 Foucault M., The Order of Things; An Archaeology of the Human Sciences, 1966 (1970) Foucault M., The Politics of Truth, 1978, 2007 Foucault Μ., The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language, 1972 Foucault Μ., The Politics of Truth, 1974-1978, (2007) Francastel, La Realite Figurative, 1965 Frankl P., Principles of Architectural History, the four phases of architectural style, 1420-1900, 1914 (1968) Fry T., A New Design Philosophy: An Introduction to Defuturing, 1999 Gadamer H.-G., Truth and Method, 1960 (1975) Galuska O., ‘Points (Lucretian Codes)’, rhizomes.06 spring 2003 Gay, Ergonomics, 1986 Gere, Nineteenth- century Decoration, 1989 Gere, Ninteenth Century Interiors, 1992 Gilles de Bure, Interieurs: Le Mobilier Francais: 1965-1979, 1983 Glasser, Planned Marketing, 1971 Glegg, The Design of Design, 1971 Godau Polster, Design Directory: Germany, 2000 Gottshall, Making Furniture Masterpieces, 1996 Greenberg, Op to Pop, 1999 Greene J., Discovering the Exotic in the Eighteenth Century, 2007 Gregory, The Intelligent Eye, 1970 Hanks and Hoy, Design for Living, 2000 Harpham G., On the Grotesque, Strategies of Contradiction in Art and Literature, 1982 Heimann, American Ads 60s, 2003 Holl, Parallax, 2000 Horten, Woodworking Machines, 1968 Hughes, The Shock of the New, 1982 Jameson F., Postmodernism, Or, the Cultural Logic of Late Capitalism, 1991 Jencks C., Post-Modern Architecture, 1977 Jennings, Sociometry in Group Relation, 1987 Joel, Furniture Design Set Free, 1969 Johnson, Modern Art and the Object, 1976) Jones, Design methods, 1970 Jongh E., Questions of Meaning, 1995 Kandinsky W., Point and Line to Plane, N. York, Dover Kant I., Philosophical Writings: Critique of Judgment – Analytic of the Sublime, (1790) New York, Continuum, 1986 Khun T., The Structure of Scientific Revolutions, 1962 Klages M., Postmodernism, 1997 Klein N., The Shock Doctrine, Penguin, 2008 Knight, Designing a Shape Grammar, Artificial Intelligence in Design, ed. Gero & Sudweeks, 1998 Krenov, A Cabinet Maker's Notebook, 1976 Kristeva J., Powers of Horror: An Essay on Abjection, 1982 Kron and Slesin, High-Tech, 1978 Lasdun, Victorians at Home, 1981 Lenart Μ., Pasztor Α., Constructing Design Worlds, 2002 Leslie, Designs for 20th century Interiors, 2000 Leung, "Contemporary Returns to Conceptual Art: Renee Green, Silvia Kolbowski, and Stephen Prina", Art Journal 60.2.2001: 54 Levi, The Dali Universe, 2000 Levi Strauss C., Τristes Τropiques, 1955 Lucie-Smith, Movements in Art since 1945, 1969 Luhmann Ν., Art as a Social System, 2000 Lyotard J. F., Lessons on the Analytic of the Sublime, 1991 (Stanford, Stanford University Press, 1994) Lyotard J. F., The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, 1979, (1984) Madrazo L., The Concept of Type in Architecture, 1995 Massey, Interior Design, 1990 McDermott, 20th century Design, 1997 Meadmore, The Modern Chair, 1974 Meillassoux Q., After Finitude, An Essay on the Necessity of Contingency, 2008 Merleau-Ponty M., The Visible and the Invisible, 1964 Morris C., Foundations of the Theory of Signs, 1938 Noblet, Design, 1988 Ostrowetsky S., Bordreuil J.S., Le Neo-style Regional, 1980 Owens C., ‘The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism’, October, Vol. 12. (Spring, 1980) Panofsky E., Perspective as Symbolic Form, 1991 Panofsky E., Studies in Iconology, 1972 Parissien, Interiors, the Home since 1700, 2009 Peirce C.S., ‘Principles of Philosophy’, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, ed. Charles Hartshorne &Paul Weiss, Harvard Unvrsty Press, 1931 Petransky, Moderna Slovenska Grafika, 1985 Pierce C. S., Logic as Semiotic: The Theory of Signs, 1897-1903 Pina, Graphic Herman Miller, 2001 Poletti, Zanotta, 2004 Pollard, Modern Management, 1968 Popper K., Objective Knowledge, 1927 (1971) Popper K., The Open Society and its Enemies, 1966 Powers Μ., Art and history: exploring the counterchange condition, Vol. 77, The Art Bulletin, 09-01-1955 Ramakers, Less + More, 2002 Ranciere J., Aesthetics and its Discontents, ‘Lyotard and the Aesthetics of the Sublime: A counter-reading of Kant’ Rancière J., The Names of History, 1992 Rancière J., The Politics of Aesthetics, 2000 Ricoeur P., The Rule of Metaphor, The creation of meaning in language, (1975) London, Routledge, 2004 Riegl A., Grammaire Historique des Arts Plastiques, 1897-‘98 (1978) Rifkin A., ‘Eyes Wide Shut: Some Considerations on Thought and Art‘, Art and Thought, ed. D. Arnold and M. Iversen, 2003 Rowlands, Prouve, 2002 Ruskin J., The Elements of Drawing, 1857 Schirra J., Connecting Visual and Verbal Space, 1995 Seale, The Tasteful Interlude, 1975 Selle, Design in Deutschland, 1978 Selle, Die Geschichte des design in Deutschland von 1870 bis heute, 1978 Shepherdson Ch., Lacan and the Limits of Language, 2008 Simon Η., ‘The Architecture of Complexity’, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 106, No. 6. (Dec. 12, 1962) Slonim, Design and Production Planning in Light Industry, 1963 Swain V., Grotesque Figures, Baudelaire, Rousseau, and the Aesthetics of Modernity, 2004 Taylor, A Piece Rate System, 1895 Thornton, Authentic Décor, The Domestic Interior 1620-1920 Van de Ven, Space in Architecture, 1980 Vanlaethem, Gaetano Pesce, 1989 Vidler Α., The third typology, 1976 Weiss J., Jasper Johns: An Allegory of Painting, 1955-1965, Yale University Press, 2007 Weston, Modernism, 1996) Williams D., Deformed Discourse, The Function of the Monster In Mediaeval Thought and Literature, 1999 Wolfflin H., Principles of Art History, 1932 (1950) Worringer W., Abstraction and Empathy, 1908 (1953) Yuan Y., Representation and Absence: paradoxical structure in postmodern texts, Vol. 51, Symposium, 06-22-1997 Zizek S., Less than Nothing, London, Verso, 2012 Zizek S., The Sublime Object of Ideology, London, Verso,1989 Zülch W.K., Entstehung des Ohrmuschelstiles, Heidelberg, Winter, 1932
Δικτυακός τόπος μαθήματος:
https://ocw.aoc.ntua.gr/courses/ARCH108
Άδεια χρήσης Creative Commons (CC) (Ελληνικά):
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Άδεια χρήσης Creative Commons (CC) (Αγγλικά):
CC - Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Το ψηφιακό μάθημα καλύπτει το 100% της διδακτέας ύλης:
ναί
Οι βιντεο-διαλέξεις καλύπτουν το 80% της διδακτέας ύλης:
όχι
Κωδικός Μαθήματος (Ελληνικά):
41275
Λέξεις κλειδιά (Ελληνικά):
μέθοδος έρευνας στην αρχιτεκτονική, εννοιολογικό υπόβαθρο στην έρευνα, κατασκευή εννοιολογικών εργαλείων
Λέξεις κλειδιά (Αγγλικά):
research in architecture, conceptual background of research, conceptual tools, methodology, method in research
Ευχαριστίες (Αγγλικά):
Όνομα διδάσκοντος (Ελληνικά):
Γεώργιος
Επώνυμο διδάσκοντος (Ελληνικά):
Παρμενίδης
Όνομα διδάσκοντος (Αγγλικά):
Georgios
Επώνυμο διδάσκοντος (Αγγλικά):
Parmenidis
Πλήρες όνομα διδάσκοντος (Ελληνικά):
Γεώργιος Παρμενίδης
Φωτογραφία διδάσκοντος:
Συνδιδασκαλία:
όχι
Συμμετοχή συναδέλφου στο άνοιγμα του μαθήματος:
όχι
Αυτόνομο τμήμα:
όχι
Διδακτικές ώρες συνδιδασκαλίας:
0
Επίπεδο Προγράμματος Σπουδών:
Μεταπτυχιακό
Ίδρυμα:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τίτλος τμήματος (Ελληνικά):
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τίτλος τμήματος (Αγγλικά):
School of Architecture
Γλώσσα διδασκαλίας (Ελληνικά):
Ελληνικά
Γλώσσα διδασκαλίας (Αγγλικά):
Greek
Έτος σπουδών:
1
Εξάμηνο:
1
Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Διδακτικές ώρες στο εξάμηνο:
0
Περιγραφή Ιδρύματος (Ελληνικά):
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το πιο παλιό και πιο φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στο τομέα της τεχνολογίας και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του το 1836. Είναι στενά συνδεδεμένο με την πάλη της Ελλάδας για ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο. Tο 1873 εγκαταστάθηκε σε συγκρότημα κτιρίων στο κέντρο της πρωτεύουσας, στα μισοτελειωμένα, ακόμη, κτίρια της οδού Πατησίων και ονομάστηκε "Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο", συντετμημένα EMΠ προς τιμή των μεγάλων ευεργετών Γ. Aβέρωφ, N. Στουρνάρη, E. Tοσίτσα, των οποίων η γενέτειρα, το Mέτσοβο, μια μικρή ιστορική πόλη στη βορειοδυτική Eλλάδα, υπήρξε η κοιτίδα πολλών μεγάλων εθνικών ευεργετών.
Περιγραφή Ιδρύματος (Αγγλικά):
The National Technical University (NTUA) is the oldest and most prestigious educational institution of Greece in the field of technology, and has contributed unceasingly to the country's scientific, technical and economic development since its foundation in 1836. It is closely linked with Greece's struggle for independence, democracy and social progress. In Greek, NTUA is called the "Ethnicon Metsovion Polytechnion" which stands for National Metsovion Polytechnic. It was named "Metsovion" to honor the donors and benefactors Nikolaos Stournaris, Eleni Tositsa, Michail Tositsas and Georgios Averof, all from Metsovo, a small town in the region of Epirus, who made substantial donations in the last half of the 19th century.
Tίτλος προγράμματος σπουδών (Ελληνικά):
Πρόγραμμα Μεταπτυχικαών σπουδών
Tίτλος προγράμματος σπουδών (Αγγλικά):
Postgraduate studies programme
Περιγραφή προγράμματος σπουδών (Ελληνικά):
Το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ έχει καθοριστεί με βάση τις απαιτήσεις ανώτατης εκπαίδευσης επιστημονικού δυναμικού και με τις ευρύτερες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής παραγωγής, όπως αναπτύσσονται τόσο στον άμεσο χώρο άσκησης του επαγγέλματος, όσο και διεθνώς, υπό την επιρροή συνολικότερων πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών μεταλλαγών.
Περιγραφή προγράμματος σπουδών (Αγγλικά):
The program of the School of Engineering NTUA Architectural studies is determined based on the scientific potential of higher education requirements and the broader requirements of architectural production , as developed both in the direct exercise area of the profession , and internationally, under the influence of global political , economic and cultural change.
Μαθησιακά αποτελέσματα (Ελληνικά):
Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται ώστε να παρουσιάζουν συνεχή δεκτικότητα μάθησης, να μπορούν να ανατροφοδοτούν τα αποθέματα γνώσης τους, να είναι σε θέση να παρακολουθούν τη δυναμική του κοινωνικού συστήματος και του επαγγέλματος, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα σε μια ενοποιημένη αγορά εργασίας, με γνώση, όμως, των ιδιαιτεροτήτων του χώρου τους.
Μαθησιακά αποτελέσματα (Αγγλικά):
Students are trained to show continuous receptivity learning , they can feed back the stock of knowledge , be able to monitor the dynamics of the social system and the profession, as it is formed in a unified labor market, with knowledge, however, of particularities of their space.
Τομέας (Ελληνικά):
Αρχιτεκτονική Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού
Προτεινόμενα συγγράμματα (Ελληνικά):
Αριστοτέλης, Όργανον 1,2,3,4,5, Κάκτος, 1992 Βαλερύ Π., Εισαγωγή στη Μέθοδο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, εκδόσεις Ινδίκτος, Αθήνα 2004 Βιτρούβιος, Περί Αρχιτεκτονικής Δασκαλοθανάσης Ν., Από τη Μινιμαλιστική στην Εννοιολογική Τέχνη, εκδόσεις Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών-ΕΛΚΕ, Αθήνα 2006 Εκο Ουμ., Πως γίνεται μια Διπλωματική Εργασία, εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2001 Εμμανουήλ Μ., Η Ιστορία της Τέχνης σε Πέντε Ενότητες - από το 1945, εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2013 Καντίσκι Β., Σημείο - Γραμμή – Επίπεδο, εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 2013 Καντίσκι Β., Για το πνευματικό στην Τέχνη, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2010 Καστοριάδης Κ., Αξία, Ισότητα, Δικαιοσύνη. Πολιτική: Από τον Μαρξ στον Αριστοτέλη και από τον Αριστοτέλη σε Εμάς, 1981 Λεφας Π., Αρχιτεκτονική και Κατοίκηση. Από τον Heidegger στον Koolhaas., εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2008 Μπέργκερ Τζ., Η Εικόνα και το Βλέμμα, Μεταίχμιο, Αθήνα 2011 Ντυσάν Μ., Ο Μηχανικός του Χαμένου Χρόνου, εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2008 Παρμενίδης Γ., Ρούπα Ε., Το αστικό έπιπλο στην Ελλάδα, 1830-1940: Ένας αιώνας συγκρότησης κανόνων σχεδιασμού, Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2003 Παρμενίδης Γ., Η Περιγραφή του Σχεδιασμένου Αντικειμένου, στο Θέματα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, ΕΜΠ: Αρχιτεκτονική Μορφολογία και Ρυθμολογία, Αθήνα 1986 Παρμενίδης Γ., Χαραλαμπίδου Σ., Η Μορφή του Σχεδιασμένου Αντικειμένου, εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα 2005 Παρμενίδης Γ., Το Κάθισμα στη Δεκαετία του 1920: Ιδεολογία, Τεχνική και Οικονομικές Διακυμάνσεις στην Παραγωγή του Βιομηχανικού Αντικειμένου, 1982 Πεπονής Γ, Χωρογραφίες. Ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός του Νοήματος., εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003 Προκοπίου Α., Ιστορία της Τέχνης 1750-1950, 1968) Ρεπούσκου Ε., Χωροπλαστικές εκφράσεις και αρχιτεκτονημένος χώρος μετά την εννοιολογική τέχνη. Παραδείγματα από την έκθεση. Σταυρίδης Σ., Μετέωροι Χώροι της Ετερότητας, εκδόσεις Δ. Φραγκούλης & Σια, Αθήνα 2010 Σταυρίδης Σ., Μνήμη και Εμπειρία του Χώρου, εκδόσεις Δ. Φραγκούλης & Σια, Αθήνα 2006 Τουρνικιώτης Π., Ιστοριογραφία της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009 Τουρνικιώτης Π., Η Αρχιτεκτονική στην Σύγχρονη Εποχή, εκδόσεις Futura, Αθήνα 2006 Τουρνικιώτης Π., Η Διαγώνιος του Le Corbusier, εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα 2010 Φλωρένσκυ Π., Η Αντίστροφη Προοπτική - Το Εικονοστάσι, εκδόσεις Ινδίκτος, Αθήνα 2002 Φόργκας Ε., Bauhaus, Ιδέες & Πραγματικότητα, εκδόσεις Νησίδες, Αθήνα 1999   Arnheim R., Τέχνη και Οπτική Αντίληψη, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1999 Arnheim R., Η Δυναμική της Αρχιτεκτονικής Μορφής, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003 Bell J., Πως να συντάξετε μια Επιστημονική Εργασία, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007 Αrnason Η.Η., Ιστορία της σύγχρονης τέχνης, εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα 2006 Le Corbusier, Για μια Αρχιτεκτονική, εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα 2005 Frances A. Yates, Η Τέχνη της Μνήμης, εκδόσεις ΜΙΕΤ, Αθήνα 2012 Freeland C.,. Μα είναι αυτό Τέχνη;, εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2005 Foster H. Krauss R. Bois Y.-A., Buchloh B., Η Τέχνη από το 1900, εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα 2008 Giulio C. Argan, Achille Bonito Oliva, Η Μοντέρνα Τέχνη (1770-1970), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014 Gombrich G.H., Το Χρονικό της Τέχνης, εκδόσεις ΜΙΕΤ, Αθήνα 2003 Heidegger Μ., Κτίζειν, Κατοικείν, Σκέπτεσθαι, εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2008 Heidegger Μ., Η Τέχνη και ο Χώρος, εκδόσεις Ινδίκτος, Αθήνα 2006 Heidegger Μ., Δαίμονες. Το ταξίδι στην Ελλάδα., εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2014 Heidegger Μ., Η Προέλευση του Έργου Τέχνης, εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 1986 Heidegger Μ., … Ποιητικά Κατοικεί ο Άνθρωπος, εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2008 Honor H., Fleming J., Ιστορία της Τέχνης, εκδόσεις Γράμματα, Αθήνα 1991 Klee P., Η Εικαστική Σκέψη, 1971 Klee P., Μαθήματα στο Bauhaus: 1920-'30 Rossi Α., Η Αρχιτεκτονική της Πόλης, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1991 Schulz CH. N., Genius Loci - Το Πνεύμα του Τόπου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2009 Walter B., Για το Έργο Τέχνης, εκδόσεις Πλέθρον, 2013 Watkin D., Ιστορία της Δυτικής Αρχιτεκτονικής, εκδόσεις MIET, Αθήνα 2005
Μέθοδος διδασκαλίας (Ελληνικά):
Το μάθημα είναι υποχρεωτικό και ανήκει στον τύπο μαθήματος: Θεωρία - Άσκηση. Όπως όλα τα μαθήματα Θεωρίας – Άσκησης, περιλαμβάνει σειρά διαλέξεων θεμάτων θεωρίας και λοιπής γνωσιολογικής υποστήριξης. Για την άσκηση απαιτείται επεξεργασία που οργανώνεται σε προκαθορισμένες φάσεις μέσα στο εξάμηνο έτσι ώστε η επίλυση, διόρθωση και αξιολόγηση να ολοκληρώνεται μέσα στο εξάμηνο και οι παραδόσεις των εργασιών ολοκληρώνονται αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων.
Μέθοδος διδασκαλίας (Αγγλικά):
Lectures and class participation.
Σύνδεσμος συγγράμματος στον Κάλλιπο:
Αριθμός Θεματικών Ενοτήτων:
3
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Α. Περί του Εννοιολογικού υπόβαθρου της έρευνας
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Α. Περί του εννοιολογικού υποβάθρου της έρευνας. Ο προσδιορισμός του εννοιολογικού υποβάθρου της έρευνας σε σχέση με τις κοινωνικές αξίες και την εξέλιξή τους. Α1. Εισαγωγή: Από το φυσικό αντικείμενο στο πολιτισμικό αντικείμενο: το πρόβλημα της περιγραφής. Α2. Α ενότητα: Το θέμα της ‘γενεαλογίας’ και ο ορισμός του κατηγορήματος. Α3. Β ενότητα: Το θέμα της ‘μίμησης’ και ο ορισμός της συνάρτησης. Α4. Γ ενότητα: Το θέμα του ‘σταθερού τύπου’ και ο ορισμός της διαδικασίας. Α5. Επίλογος: Εννοιολογικά εργαλεία συγκρότησης του υποβάθρου της έρευνας.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Β. Περί της κατασκευής των Εννοιολογικών Εργαλείων
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Β. Περί της κατασκευής των εννοιολογικών εργαλείων και του σώματος της έρευνας. Η εξάρτηση της κατασκευής των εννοιολογικών εργαλείων και του σώματος της έρευνας από τις ερευνητικές προθέσεις. Β1. Εισαγωγή: Από τον αξιολογικό χώρο στον τελεολογικό και φυσικό χώρο : το σύμπλεγμα των περιγραφών. Β2. Δ ενότητα: Το θέμα της ‘διαπραγμάτευσης’ και η διαδικαστική λογική. Β3. Ε ενότητα: Το θέμα της ‘αναπαράστασης’ και η κατηγορηματική λογική. Β4. Στ ενότητα: Το θέμα του ‘ελέγχου και εξισορρόπησης’ και η συναρτησιακή λογική. Β5. Επίλογος: Εννοιολογικά εργαλεία συγκρότησης του αντικειμένου της έρευνας.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Βιντεοδιαλέξεις Μαθήματος
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Εδώ παρουσιάζονται οι βιντεοδιαλέξεις του μαθήματος.