Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή (περιστατικά ρύπανσης και αποκατάστασης υπεδάφους, νομοθεσία, πηγές και χαρακτηριστικά ρύπων), Aποτίμηση διακινδύνευσης, Μηχανισμοί εξάπλωσης της ρύπανσης (ποιοτική περιγραφή), Υπόγεια ροή, Κατάστρωση προβλημάτων και επιλογή μοντέλων, Αλληλεπίδραση ρύπων με το έδαφος, Μεταφορά ρύπων στο υπόγειο νερό (ποσοτική-μαθηματική περιγραφή), Τεχνολογίες αποκάταστασης υπεδάφους, Χώροι διάθεσης αποβλήτων.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ο στόχος του μαθήματος έχει επιτευχθεί όταν στο τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές και σπουδάστριες που το παρακολούθησαν:

  • μπορούν να βρουν αξιόπιστα στοιχεία για τις επιπτώσεις ρύπων στην ανθρώπινη υγεία,
  • έχουν ευχέρεια στην εφαρμογή αρχών υπόγειας ροής, μεταφοράς μάζας, και μεταφοράς ρύπων σε προβλήματα ρύπανσης και αποκατάστασης του υπεδάφους,
  • είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τα γεωπεριβαλλοντικά θέματα σχεδιασμού εδαφικών διαφραγμάτων και ΧΥΤΑ,
  • είναι εξοικειωμένοι με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών εξυγίανσης υπεδάφους,
  • έχουν την ικανότητα να πάρουν πρωτοβουλίες για τη μοντελοποίηση ενός προβλήματος (δηλαδή για το στήσιμο ενός απλοποιημένου προβλήματος που θα επιδέχεται επίλυση) και,
  • είναι ενήμεροι κάποιων κοινωνικών διαστάσεων ή διαστάσεων δημόσιας πολιτικής των προβλημάτων ρύπανσης του υπεδάφους.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Καββαδάς, Μ. (2013) Στοιχεία Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής, Εκδόσεις Τσότρας

Παπασιώπη, Ν. & Πασπαλιάρης, Ι. (2008) Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών, Εκδόσεις ΕΜΠ

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Γιδαράκος, Ε. και Μ. Αϊβαλιώτη, 2005, Τεχνολογίες αποκατάστασης εδαφών και υπογείων υδάτων από επικίνδυνους ρύπους, Εκδόσεις Ζυγός.

Domenico, P.A. and F.W. Schwartz, 1990, Physical and Chemical Hydrogeology, Wiley.

Fetter, C.W., 1999, Contaminant Hydrogeology, 2nd edition, MacMillan.

Freeze, R.A., and J.A. Cherry, 1979, Groundwater, Prentice Hall.

LaGrega, M., P.L. Buckingham and J.C. Evans, 2001, Hazardous Waste Management, 2nd edition, McGraw Hill.

Mitchell, J.K. and K. Soga, 2005, Fundamentals of Soil Behavior, 3rd edition, Wiley.

Qian, X., R.M. Koerner and D.H. Gray, 2002, Geotechnical Aspects of Landfill Design and Construction, Prentice Hall.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Το μάθημα ακολουθεί ενιαία ροή με εναλλαγή αρχών (θεωρία) και εφαρμογών (προβλήματα). Στην παρουσίαση των αρχών παρεμβάλλονται διαγνωστικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που επιτρέπουν στους σπουδαστές να παρακολουθούν οι ίδιοι την πρόοδό τους. Στην παρουσίαση των εφαρμογών δίνεται έμφαση στο στήσιμο του προβλήματος, στο οποίο καλούνται να συμμετάσχουν οι σπουδαστές. Οι κατ’ οίκον εργασίες (ασκήσεις και θέμα) απαιτούν συστηματική αναζήτηση στο διαδίκτυο και στην επιστημονική βιβλιογραφία.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Το τελικό διαγώνισμα μετράει για 50%. Συνυπολογίζονται (υποχρεωτικά) με 10% η πρωτοβουλία, παρακολούθηση και συμμετοχή στην τάξη, 10% οι ασκήσεις (4-5) κατ΄ οίκον, 5% μια σύντομη διαγνωστική πρόοδος και 25% το θέμα εξαμήνου που εκπονείται από ομάδες δύο ατόμων.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενα πανεπιστημιακού επιπέδου. Θα βοηθήσει, χωρίς να είναι απαραίτητη, η εξοικείωση με υπόγεια ροή και με μερικές διαφορικές εξισώσεις.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Μαρίνα Πανταζίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

τηλ: 210 - 772 3745

e-mail: mpanta@central.ntua.gr

web: http://users.ntua.gr/mpanta

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος σε προχωρημένο προπτυχιακό ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο