Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Γενική θεώρηση: Μεθοδολογία ανάλυσης βιομηχανικών διεργασιών κατά ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Μεθοδολογία εκτίμησης εκπομπών αέριων, υγρών και στερεών αποβλήτων από βιομηχανικές διεργασίες. Μεθοδολογία επιλογής διαθέσιμων τεχνικών απορρύπανσης και ανακύκλωσης παραπροϊόντων βιομηχανικών διεργασιών. Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες κατά βιομηχανικό κλάδο. Νομοθεσία διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ειδική Θεώρηση: Ποσοτική και ποιοτική σύσταση αποβλήτων σε συνάρτηση της παραγωγικής διαδικασίας, δόκιμες τεχνικές απορρύπανσης των κάτωθι βιομηχανικών κλάδων: 

Βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και φαρμάκων (Βιομηχανίες συντήρησης και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών, βιομηχανίες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, σφαγεία και βιομηχανίες κρέατος, ιχθυοτροφεία, βιομηχανίες συσκευασίας ψαριών, βιομηχανίες ζάχαρης, βιομηχανίες παραγωγής ζύμης και οινοπνεύματος, οινοποιεία, βιομηχανίες επεξεργασίας πατάτας και αμυλούχων πρώτων υλών, Ζυθοποιία, Σταφιδοεργοστάσια, Βιομηχανίες αναψυκτικών, ελαιοτριβεία και πυρηνελαιουργεία, Βιομηχανίες επεξεργασίας βρώσιμων ελιών, Βιομηχανίες συσκευασίας και εξευγενισμού ελαίων, Φαρμακοβιομηχανίες).

Βιομηχανίες ενδυμασίας (Υφαντουργεία, Βυρσοδεψεία, Πλυντήρια).

Βιομηχανίες Χημικών προϊόντων (Βιομηχανίες παραγωγής οξέων και βάσεων, απορρυπαντικών, καλλυντικών, λιπασμάτων, πλαστικών και ρητινών, εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, εκρηκτικών και παραγωγής χρωμάτων, Βιομηχανίες παραγωγής κόλλας)

Βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου, Χαρτοβιομηχανίες

Βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών  (Διυλιστήρια   πετρέλαιο», Αναγέννησης ορυκτελαίων, Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου)

Βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων (Χαλυβουργία, Βιομηχανίες χύτευσης σιδήρου, χαλκού, αλουμινίου και κραμάτων μετάλλων, Επιμεταλλωτήρια)

Μονάδες παραγωγής ενέργειας (Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί, Λιγνιτορυχεία)

Ανόργανες βιομηχανίες (Τσιμεντοβιομηχανίες, Λατομεία, Αλυκές, Εξόρυξη μαρμάρου, Ασβεστοκάμινοι, Βιομηχανίες γυαλιού)

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Η ανάλυση των βιομηχανικών διεργασιών κατά ισοζύγια μάζας και ενέργειας με σκοπό την κατανόηση προέλευσης των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων τους καθώς και της απορριπτόμενης θερμότητας στο περιβάλλον. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αποβλήτων. Δόκιμες και βέλτιστες τεχνικές επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων που έχουν εφαρμοστεί για κάθε κλάδο βιομηχανίας.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Βλυσίδης, Α. Μαή, Σ., Μπαραμπούτη, Ε. Μ., Βιομηχανική Ρύπανση, εκδ. Σιδέρης 2014

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

  • Robert Noyes (1991) Handbook of Pollution Control Processes, 1st edn, Noyes Publications, New Jersey
  • Harry M. Freeman (1995) Industrial Pollution Prevention Handbook, , 1st edn, McGraw-Hill, Inc, New York.
  • Nelson L. Nemerow (1971) Liquid IVaxlc of Industry :Theories, Practices, and Treatment, 1st edn, Addison-Wesley publishing Co, London.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ' έδρας.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 Η αξιολόγηση των φοιτητών θα προκύψει τόσο από τη γραπτή εξέτασή τους στο τέλος του εξαμήνου, όσο και από την εργασία που θα εκπονήσουν, σύμφωνα με τον ακόλουθο αλγόριθμο:

  • Τελικός βαθμός = 60% * (Βαθμός εργασίας) + 40% * (Βαθμός γραπτής εξέτασης)

Η εργασία είναι λοιπόν υποχρεωτική, δεδομένου ότι προσμετρά 60% του τελικού βαθμού. Με άλλα λόγια στην περίπτωση που δεν παραδοθεί εργασία, ο μέγιστος βαθμός που μπορεί κανείς να πάρει είναι το τέσσερα.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Θερμοδυναμική, Τεχνική Φυσικών και Χημικών Διεργασιών, Επιστήμη και Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Βιολογία.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Απόστολος Βλυσίδης, 

Καθηγητής, Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών.

Ε.Μ.Π.