Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

Σταύρος Πόνης, Κωσταντίνος Κηρυττόπουλος

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα: Ορισμός, ιστορικό, βασικά χαρακτηριστικά, μεθοδολογία, κατηγορίες προβλημάτων. Προβλήματα Μαθηματικού Προγραμματισμού. Γραμμικός Προγραμματισμός (ΓΠ): Ορισμός και τυπικές μορφές του μαθηματικού προτύπου ΓΠ. Θεωρία επίλυσης προβλημάτων ΓΠ, μέθοδος SIMPLEX για την επίλυση προβλημάτων ΓΠ, μέθοδος μεγάλου Μ, SIMPLEX, δυαδικό πρόβλημα και ανάλυση ευαισθησίας. Ειδικές μορφές του προβλήματος ΓΠ, το πρόβλημα μεταφοράς, το πρόβλημα της αντιστοίχισης. Εισαγωγή στον Ακέραιο Προγραμματισμό (ΑΠ). Τυπικές μορφές προβλημάτων ΑΠ. Δικτυωτή ανάλυση: Χρονικός προγραμματισμός έργων – Κατάστρωση δικτύου έργου. Μέθοδος CPM. Μέθοδος PERT. Βελτιστοποίηση κόστους. Πρόβλημα ζευγνύοντος δένδρου πρόβλημα συντομότερης διαδρομής πρόβλημα μέγιστης ροής και πρόβλημα περιοδεύοντος πωλητή. Ανάλυση κινδύνων: αποφάσεις με χρήση πιθανοτήτων, προσομοίωση Monte Carlo, ανάλυση ευαισθησίας. Πολυκριτήριες μέθοδοι λήψης απόφασης: Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία – AHP. Αναλυτική Δικτυακή Διαδικασία – ANP.

Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός του μαθήματος Επιχειρησιακή Έρευνα Ι είναι να βοηθήσει το μηχανικό να επιλύσει πρακτικά προβλήματα δημιουργώντας κατάλληλη μαθηματική μοντελοποίηση.

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Επιχειρησιακή Έρευνα, Hamdy Taha - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548903
 2. Υψηλάντης Παντελής, Επιχειρησιακή Έρευνα, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 177

Βιβλιογραφία

 1. Taylor, B. 2010, Introduction to Management Science, Prentice Hall, USA.
 2. Σημειώσεις διδασκόντων, διαφάνειες μαθημάτων.

Μέθοδοι διδασκαλίας

52 ώρες: (26 Θ + 26 A)

 • Θ = Θεωρητικές Διαλέξεις, 
 • A = Ασκήσεις

Μέθοδοι αξιολόγησης

Προαγωγική Εξέταση

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Μαθήματος.

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ροές. Η Ροή Α, αφού αναδείξει τη σημασία και την κρισιμότητα της μαθηματικής μοντελοποίησης πραγματικών επιχειρησιακών προβλημάτων παρουσιάζει μια σειρά από βασικές τεχνικές επίλυσης (γραφική επίλυση, Μέθοδος Simplex, Ανάλυση Ευαισθησίας, μέθοδος βορειοδυτικής γωνίας, μέθοδος MODI κ.ο.κ.) για διάφορα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (επιλογής προϊόντων - product mix, άριστης σύνθεσης προϊόντων - blending, προγραμματισμός παραγωγής, προγραμματισμός εργατικού δυναμικού, προβλήματα μεταφοράς και ανάθεσης κ.ο.κ.. Τέλος γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της προσομοίωσης διακριτών γεγονότων και στο Λογισμικό ARENA. Η Ροή Β αφορά τις ποσοτικές τεχνικές Διοίκησης Έργων (CPM/PERT - Βελτιστοποίηση Χρόνου/Κόστους), την Προσομοίωση Monte Carlo, Προβλήματα Συντομότερης Διαδρομής, Προβλήματα Ζευγνύοντος Δένδρου και την Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Επιχειρησιακή Έρευνα - Γραμμικός Προγραμματισμός - Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων- Χρονικός Προγραμματισμός Έργων - Προσομοίωση


Κωδικός: MECH107
Σχολή - Τμήμα: 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 4 εγγεγραμμένοι
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα γίνεται εισαγωγή στο μάθημα της Επιχειρησιακής Έρευνας, παραθέτοντας τις πρώτες εφαρμογές της και υλοποιώντας μια σαφή ιστορική αναδρομή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα τυπικά προβλήματα που καλείται να λύσει η Επιχειρησιακή Έρευνα και η μεθοδολογία που ακολουθείται. 

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα αναλύεται ο Γραμμικός Προγραμματισμός (ΓΠ), καθώς και τα βασικά συστατικών των προβλημάτων αυτού του είδους. Γίνεται εξοικείωση με τα προβλήματα αυτά, παρουσιάζοντας κάποια μικρά θέματα και διαμορφώνοντας τη λύση τους. 

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα παρουσιάζεται η μέθοδος Simplex, μαζί με παραδείγματα, που χρησιμοποιείται για την εύρεση της βέλτιστης λύσης σε προβλήματα ΓΠ. 

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα επιλύεται η μέθοδος Simplex σε περιπτώσεις μη κανονικών μορφών, όπου χρησιμοποιείται η μέθοδος big M.

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιγράφεται το δυαδικό πρόβλημα και ο τρόπος επίλυσης του, παράλληλα με την οικονομική επεξήγηση του. Στη συνέχεια επεξηγείται η ανάλυση ευαισθησίας ενός προβλήματος ΓΠ, μαζί με τον τρόπο επίλυσης της. 

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα επεξηγείται το πρόβλημα μεταφοράς, που αποτελεί ένα πρόβλημα ΓΠ, το οποίο ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία Ροής Δικτύων. 

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα αναλύεται το πρόβλημα αντιστοιχήσεως, το οποίο ανήκει στην ίδια κατηγορία με το πρόβλημα μεταφοράς. 

Σε αυτή την Ενότητα γίνεται μια σύντομη εισαγωγή της Προσομοίωσης Διακριτών Γεγονότων και περιγράφονται οι βασικές αρχές χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού Προσομοίωσης Διακριτών Γεγονότων ARENA.

Στην συγκεκριμένη θεματική ενότητα παρουσίαζονται και επιλύονται προβλήματα βελτιστοποίησης, όπως:

 • Το πρόβλημα μέγιστης ροής
 • Το πρόβλημα ελάχιστου εκτεταμένου δέντρου
 • Το πρόβλημα συντομότερης διαδρομής
 • Το πρόβλημα περιοδεύοντα πωλητή

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα αναλύονται τα προβλήματα βελτιστοποίησης στη διοίκηση έργων, γίνεται μια αναφορά στη διαχείριση χρόνου και στην ανάλυση δικτύου κατά τη διοίκηση έργου. Στη συνέχεια αναλύεται η μέθοδος κρίσιμου δρόμου. 

Στην συγκεκριμένη θεματική ενότητα πραγματοποιείται ανάλυση κινδύνων κατά τη διαχείριση ενός έργου, μέσω της μεθόδου PERT - Program Evaluation & Review Technique. 

Στην συγκεκριμένη θεματική ενότητα γίνεται εισαγωγή στην Διαδικασία Ιεαρχικής Ανάλυσης, που προκύπτει από τη δυσκολία λήψης αποφάσεων σε συγκεκριμένες περιστάσεις. 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -