Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών

Ε. Κούκιος, Α. Βλυσίδης, Δ. Χατζηαβραμίδης

Περιεχόμενο μαθήματος

A. Θεωρητικό Μέρος/ Διαλέξεις 

 • Εισαγωγή στη «Βιο-οικονομία» και στη «Βιο-κοινωνία»
 • Εκτίμηση κι αξιολόγηση δυναμικού
 • Τεχνολογίες για την αξιοποίηση των βιολογικών πρώτων υλών
 • Προϊόντα – Oλοκληρωμένος σχεδιασμός

 

Β. Εργαστηριακές Ασκήσεις

 • Παραγωγή χάρτου
 • Εφαρμογή των ανανεώσιμων βαφών στη χαρτόμαζα
 • Παραλαβή προϊόντων με εμπορική αξία από στερεά απόβλητα βιομηχανίας επεξεργασίας εσπεριδοειδών
 • Θερμική αποικοδόμηση κυτταρίνης
 • Κρυστάλλωση γλυκίνης
 • Πράσινη Χημεία- Η χημική τεχνολογία στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης
 • Παραγωγή Βιοντίζελ

 

Γ. Ομαδικά Θέματα

 

Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των φοιτητών της εμβάθυνσης με τη δυνατότητα της χρήσης βιολογικών πρώτων υλών, κυρίως φυτικής προέλευσης, και ειδικότερα με τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες που προκύπτουν από τη χρήση αυτή.  Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό των αντίστοιχων εφαρμογών.

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Εμ. Κούκιος και συνεργάτες, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, 9ου εξαμήνου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα 2014

Βιβλιογραφία

 1. Ε.Γ. Κούκιος, «Τεχνολογική Ανάπτυξη σε Περιφερειακό Επίπεδο: Το παράδειγμα της Βιοτεχνολογίας», Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελλάδας, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, Μάιος 1981.

 2. Ε. Κούκιος, και Κ. Χατζηγιαννάκης, «Ενεργειακός Προγραμματι­σμός σε Περιφερειακό Επίπεδο: Το Παράδειγμα της Βιόμαζας», Ιο Εθνικό Συνέδριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1982.

 3. H.R. Warman, "Oil and natural Gas", in World Conference on Future Sources of Organic Raw Materials, Toronto, July 1978.

 4. M. Rogner, Y. Igarashi, Y. Asada, Biohydrogen III: Renewable Energy System by Biological Solar Energy Conversion, ELSEVIER Science, UK, 2004. 

 5. K. Weissermel, H.-J. Arpe, Industrial Organic Chemistry, John Wiley & Sons, July 2008. 

 6. H.H. Guyer, Industrial Processes and Waste Stream Management, November 1998.

 7. R. Ulber, D. Sell, White Biotechnology, Springer Science & Business Media, Feb 2007. 

 8. K.W. Waldron, Handbook of Waste Management and Co-Product Recovery in Food Processing, Elsevier, Oct 2009. 

 9. P.N. Mascia, J. Scheffran, J.M. Widholm, Plant Biotechnology for Sustainable Production of Energy and Co-products, Springer Science & Business Media, Sep  2010.

 10. A. Styhre, M. Sundgren, Venturing into the Bioeconomy: Professions, Innovation, Identity, Palgrave Macmillan, Aug 2011.

 11. A. L. Meyer, Farming Fuels: Searching for Rural Revitalization in an Agricultural Bioeconomy, ProQuest, 2008. 

 12. A. Zobaa, R. Bansal, Handbook Of Renewable Energy Technology, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2011.

 13. B. Sørensen, Renewable Energy Its Physics, Engineering, Use, Environmental Impacts, Economy And Planning Aspects, Elsevier Academic Press, 2004. 

 14. Ι. Dincer, C. Zamfirescu, Sustainable Energy Systems And Applications, Springer Science And Business Media, 2011. 

 15. D.M. Mousdale, Biofuels Biotechnology, Chemistry, And Sustainable Development, Crc Press, 2008. 

 16. IEA, Biomass Feedstocks For Energy Markets, IEA Bioenergy Task 43 Ltd., 2013.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Το μάθημα των Βιολογικών Πρώτων Υλών Οργανικών Βιομηχανιών αποτελεί μάθημα της εμβάνθυνσης «Οργανικές Βιομηχανίες- Πολυμερή» που διδάσκεται στο 9ο εξάμηνο της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Θεωρητικό Μέρος/ Διαλέξεις: Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος καλύπτεται με διαλέξεις (3 ώρες/ εβδομάδα).

Εργαστηριακές Ασκήσεις: Επτά εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες διασφαλίζουν την εμβάθυνση σε ορισμένες τεχνολογίες και προϊόντα που παρουσιάζονται στην θεωρία. Οι εργαστηριακές ασκήσεις (3 ώρες την εβδομάδα) διεξάγονται σε δύο εργαστηριακούς χώρους του Εργαστηρίου Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας του Τομέα IV της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Οι σπουδαστές χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων οι οποίες είναι υπό την εποπτεία των διδασκόνων (Μέλη ΔΕΠ) και των συνεργατών του μαθήματος (στελέχη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Τομέα, Δρ και ΥΔ της Σχολής). Παραδίδονται ομαδικές εκθέσεις και διενεργούνται εξετάσεις κατά ομάδες.

Θέμα: Οι φοιτητές της εμβάθυνσης σε ολιγομελείς ομάδες αναλαμβάνουν από ένα θέμα που εκπονούν σε όλο το εξάμηνο υπό την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Μεταπτυχιακών φοιτητών.Το θέμα παρουσιάζεται γραπτά (έκθεση) και προφορικά παρουσία όλων.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Βαθμολογείται τόσο η συνολική συμμετοχή στην πορεία του μαθήματος, με τη σταδιακή εκπόνηση των υπολογισμών, όσο και η τελική γραπτή και προφορική επίδοση στην εκπόνηση του θέματος.

ΒΑΘΜΟΣ: Συνδυασμός κριτηρίων:

Β1: Βαθμός εργαστηριακών ασκήσεων (ατομικός βαθμός)

Β2: Βαθμός προφορικής παρουσίασης-εξέτασης ομαδικού θέματος (ατομικός βαθμός)

Β3: Βαθμός γραπτής έκθεσης ομαδικού θέματος (ομαδικός βαθμός)

 

Τελικός βαθμός Β:  Β = 0,4*Β1 + 0,35*Β2 + 0,35*Β3 

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα.

Διδάσκοντες

 

Εμμανουήλ Κούκιος 

Καθηγητής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών 

 

Γραφείο:Θ.401

Εργαστήριο: Ζ.501

Τηλέφωνο: +30210772 3191

Fax:+30210772 3163

E-Mail:koukios@chemeng.ntua.gr

Ιστοσελίδα: www.chemeng.ntua.gr/dep/koukios

 Photo vlyssides

Απόστολος Βλυσίδης

Καθηγητής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών 

 

Γραφείο:Θ.404

Εργαστήριο: Ζ.401

Τηλέφωνο: +30210772 3268

Fax:+30210772 3269

E-Mail: avlys@tee.gr

Ιστοσελίδα: www.chemeng.ntua.gr/dep/vlyssidis

 Photo Hatziavramides

Δημήτρης Χατζηαβραμίδης

Καθηγητής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών 

 

Γραφείο:Ε.302

Εργαστήριο: Ζ.501

Τηλέφωνο: +30210772 3125

Fax:+30210772 3163

E-Mail:dhatz@chemeng.ntua.gr

Ιστοσελίδα: www.chemeng.ntua.gr/dep/hatziavramidis

Ομάδα στόχος

Το μάθημα των Βιολογικών Πρώτων Υλών Οργανικών Βιομηχανιών απευθύνεται στους φοιτητές του 9ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ που έχουν επιλέξει την εμβάνθυνση «Οργανικές Βιομηχανίες- Πολυμερή».  Μέσω του μαθήματος αυτού επιχειρείται να δοθεί στους φοιτητές, λίγο πριν αυτοί αποφοιτήσουν και ενταχθούν στην αγορά εργασίας, μια καλή «γεύση» από το ευρύτατο φάσμα των βιομηχανικών και ευρύτερα των παραγωγικών εφαρμογών των βιολογικών πόρων και των βιοσυστημάτων τους στη σημερινή Ελλάδα και το σύγχρονο κόσμο. 

Το μάθημα "Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών" απευθύνεται σε φοιτητές εμβάθυνσης και αποσκοπεί στην αξιοποίηση  βιολογικών πρώτων υλών, κυρίως φυτικής προέλευσης σε υπάρχουσες ή νέες βιομηχανικές γραμμές παραγωγής. Έμφαση δίνεται επίσης στους περιορισμούς αλλά και στις νέες δυνατότητες που προκύπτουν από τη χρήση των βιολογικών πρώτων υλών, καθώς και στο σχεδιασμό των αντίστοιχων εφαρμογών.

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις, που περιλαμβάνονται στο μάθημα, επιχειρούν να δώσουν στους Φοιτητές της Εμβάθυνσης των Οργανικών Βιομηχανιών, λίγο πριν αυτοί αποφοιτήσουν και ενταχθούν στην αγορά εργασίας, μια καλή «γεύση» από το ευρύτατο φάσμα των βιομηχανικών και ευρύτερα των παραγωγικών εφαρμογών των βιολογικών πόρων και των βιοσυστημάτων τους στη σημερινή Ελλάδα και το σύγχρονο Κόσμο. Έτσι, περιλαμβάνονται στο μάθημα ασκήσεις που αφορούν θέματα των ακόλουθων τομέων της Βιο-Οικονομίας και της Βιο-Κοινωνίας (σε παρένθεση η συσχέτιση με τις ασκήσεις):

 • Γεωργίας και τροφίμων (αξιοποίηση αγροτικών και αγρο-βιομηχανικών παραπροϊόντων),
 • Υγείας και φαρμάκων (διαχωρισμοί βιομορίων με βιολογική ενεργότητα),
 • Ενέργειας και καυσίμων (θερμική μετατροπή βιόμαζας),
 • Υλικών από φυτικές ίνες (χαρτόμαζα και χαρτί),
 • Χημικών βιομηχανιών με τη στενότερη έννοια (βαφή φυτικών ινών),
 • Νέων τύπων βιομηχανίας διεργασιών, που προσφέρονται για δραστηριοποίηση του Έλληνα Χημικού Μηχανικού, και προκύπτουν από όλες τις ασκήσεις, και συγκεκριμένα (σε παρένθεση και πάλι η αναφορά στις εργαστηριακές ασκήσεις):
  • Παραγωγή οργανικών μορίων με υψηλή προστιθέμενη αξία από γεωργικές πηγές και οργανικά απόβλητα (π.χ., αιθέρια έλαια, βιταμίνες, φαρμακευτικά παρασκευάσματα),
  • Παραγωγή συνθετικών βιοκαυσίμων και διαφόρων μορφών βιοενέργειας (π.χ., βιουδρογόνο με θερμική αεριοποίηση της βιόμαζας),
  • Παραγωγή νέων προϊόντων από φυτικές ίνες ετήσιων φυτών (π.χ. νέες ποιότητες χαρτόμαζας και χαρτιού),
  • Νέα, φιλικά προς το περιβάλλον χημικά προϊόντα (π.χ. φυτικές βαφές),
  • Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία νέων, περιβαλλοντικά «καθαρών» και κοινωνικά αποδεκτών τεχνολογικών συστημάτων (παραδείγματα από όλες τις ασκήσεις). 

Λέξεις Κλειδιά: Αντιρρύπανση, Απορρυπαντικές ουσίες, επιφανειοδραστικές ουσίες, λαυρική αλκοόλη, Βιο-Οικονομία, Βιο-κοινωνία,Βιολογικές Πρώτες Ύλες, Βιο-οικονομία, Βιο-κοινωνία, Βιο-βιομηχανία, Αγρο-ενέργεια, Βιοκαύσιμα, Βιοαιθανόλη, Βιομάζα, Προστασία Περιβάλλοντος,


Κωδικός: CHEMENG126
Σχολή - Τμήμα: 5. ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 1 εγγεγραμμένοι
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ο όρος «Βιο-οικονομία» περιλαμβάνει όλους τους βιομηχανικούς και οικονομικούς κλάδους που παράγουν, διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται βιολογικές πρώτες ύλες, όπως η γεωργία, οι βιομηχανίες τροφίμων και ψαριών, δραστηριότητες δασοκομίας κ.α.. Η μελέτη μιας ομάδας ή κοινωνίας οργανισμών και των σχέσεων που αναπτύσσονται τόσο μεταξύ των οργανισμών αυτών όσο και προς το κοινό τους περιβάλλον συμπυκνώνει την έννοια του όρου «Βιο-κοινωνία». Στη θεματική αυτή ενότητα «Εισαγωγή στη «Βιο-Οικονομία» και στη «Βιο-Κοινωνία» πραγματοποιείται ανάλυση των βασικών αυτών εννοιών και συσχέτισή τους με τη στρατηγική ανάπτυξης. Αναπτύσσονται, επίσης, οι νέες αντιλήψεις για τη σχέση βιομηχανικής ανάπτυξης και ρύπανσης περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας με ποιο τρόπο θα πρέπει να πραγματοποιείται η επιλογή των χημικών δρόμων στην Οργανική Χημική Τεχνολογία για την παραγωγή προϊόντων και τη βελτίωση υπηρεσιών.

Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα διαθέσιµων πόρων βιοµάζας που συνδέονται µε την ανθρώπινη δραστηριότητα, ειδικότερα υπολείµµατα και απόβλητα από γεωργικές, βιοµηχανικές, αστικές, δασικές και άλλες οικονοµικές δραστηριότητες. Το µεγαλύτερο µέρος της βιοµάζας είναι στερεό ακατέργαστο φυτικό υλικό, µε περιεκτικότητα σε υγρασία γενικά γύρω στο 50%. Kατ’αρχήν, πρέπει να προσδιοριστεί η ποσότητα της βιοµάζας που παράγεται. Η επιλογή των ειδών αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα σχετικά µε την παραγωγικότητα. Εντούτοις, είναι σηµαντικό να θυµάται κανείς ότι τα φυτά διέπονται από φυσικούς νόµους. Το δυναµικό της βιοµάζας αντιπροσωπεύει τη συνολική ποσότητα των πηγών που υπάρχουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Είναι αρκετά συνηθισμένο να γίνεται αναφορά στο δυναµικό της βιοµάζας από διαφορετικές οπτικές γωνίες, και έτσι προκύπτουν το θεωρητικό, το τεχνικό, το οικολογικό και το οικονοµικό δυναµικό. Για το λόγο αυτό, σε αυτή τη θεματική ενότητα περιγράφεται ένα εργαλείο μέσω του οποίου είναι δυνατή η επιλογή του είδους της βιομάζας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται επίσης η δημιουργία αειφόρων αλυσίδων τροφοδοσίας βιοκαυσίμων για την περίπτωση του βιοϋδρογόνου. 

Η έννοια του βιοδιυλιστηρίου αποτελεί ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πεδίο για την επεξεργασία διαφόρων ειδών βιομάζας προς ένα εύρος βιοπροϊόντων. Τα βιοδιυλιστήρια είναι μονάδες που ενσωματώνουν διεργασίες μετατροπής βιομάζας σε καύσιμα, ενέργεια και χημικά. Εκμεταλλεύονται τις διαφορετικές ιδιότητες των συστατικών της βιομάζας και των ενδιαμέσων προϊόντων. Πέραν των βιοκαυσίμων, παράγονται επιπλέον χημικά προϊόντα αλλά και ενέργεια, είτε για την αυτονομία των μονάδων είτε προς εκμετάλλευση. Οι χρησιμοποιούμενες διεργασίες σε ένα βιοδιυλιστήριο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 1. Χημικές: Υδρόλυση, Οζονόλυση, Μετεστεροποίηση
 2. Θερμικές: Καύση, Αεριοποίηση, Πυρόλυση, Υγροποίηση
 3. Βιοχημικές: Ενζυματική υδρόλυση, Ζύμωση, Αναερόβια χώνευση.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας είναι η μελέτη των τεχνολογικών αυτών εναλλακτικών διεργασιών.

Στη θεματική ενότητα αυτή κατ’ αρχήν αναπτύσσονται οι βέλτιστες πρακτικές για τη διαμόρφωση αειφόρων αλυσίδων βιομάζας και βιοκαυσίμων. Επιπλέον παρουσιάζεται αναλυτικά ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός συγκεκριμένων προϊόντων με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Τα προϊόντα αυτά είναι:  απορρυπαντικές επιφανειοδραστικες ουσίες από την λαυρικη αλκοόλη, ηλεκτρικό οξύ, βουταδιένιο και οξαλικό οξύ.

Στόχος της εργαστηριακής άσκησης αυτής είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χαρτοβιομηχανία, έναν από τους παλαιότερους κλάδους της οργανικής βιομηχανίας που αξιοποιεί ανανεώσιμες πρώτες ύλες (ξύλο ή παλαιόχαρτο).

Η γνωριμία των σπουδαστών με τις κυριότερες ιδιότητες των ανανεωσίμων βαφών, τον τρόπο παραλαβής τους και εφαρμογής τους είναι οι κύριοι στόχοι της εργαστηριακής αυτής άσκησης. Εξοικείωση με τον χειρισμό της φυτικής ύλης, την διαδικασία εκχυλίσεως και το λουτρό βαφής αποτελούν επίσης προτεραιότητες.

Σκοπός της εργαστηριακής αυτής άσκησης είναι η παραλαβή προϊόντων με εμπορική αξία από το βασικό στερεό απόβλητο βιομηχανίας παραγωγής χυμών πορτοκαλιού. Συγκεκριμένα, από τις φλούδες των πορτοκαλιών θα παραληφθούν αιθέρια έλαια, πηκτίνη και εσπεριδίνη. Παράλληλα, θα είναι δυνατή η εξοικείωση των σπουδαστών με βασικές χημικές διεργασίες όπως είναι η απόσταξη μεθ' υδρατμών και η διήθηση υπό κενό.

Κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης αυτής πραγματοποιείται μελέτη της θερμικής αποικοδόμησης της κυτταρίνης και ειδικότερα της κινητικής της.

Σκοπός της εργαστηριακής αυτής άσκησης είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές αρχές της κρυστάλλωσης, πρωταρχικής διεργασίας διαχωρισμού και κάθαρσης, για παρασκευή και σταθερότητα Φαρμακευτικών Ενεργά Ουσιών (Active Pharmaceutical Ingredient) από την παρασκευή ως την άφιξή τους στον υπό θεραπεία ιστό. Για το σκοπό αυτό, χρειάζεται να μελετηθούν τα ακόλουθα:

 1. Θερμοδυναμική της Κρυστάλλωσης από διάλυμα, δηλ., προσδιορισμός διαλυτότητας και αντίστοιχης κατάστασης σε μετασταθή ισορροπία.
 2. Πολυμορφισμός, δηλ., αναγνώριση πως η ίδια ουσία κρυσταλλώνεται σε διαφορετικές κρυσταλλικές μορφές που έχουν διαφορετικές φυσικές και θεραπευτικές ή όχι ιδιότητες, ανάλογα με τίς συνθήκες κρυστάλλωσης, δηλ., θερμοκρασία, διαλύτης, τρόπος κορεσμού διαλύματος, και
 3. Κινητική της Κρυστάλλωσης , δηλ., προσδιορισμός ρυθμού γέννησης πυρήνων και αύξησης σε μέγεθος κρυστάλλων, για το σχεδιασμό κρυσταλλωτηρίων.

Η πράσινη χημεία συνίσταται στην εφαρμογή ενός συνόλου αρχών που μειώνουν ή εξαλείφουν τη χρήση ή την παραγωγή επικίνδυνων ουσιών τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την παρασκευή και χρήση των χημικών προϊόντων. Η Πράσινη Χημεία είναι μια νέα προσέγγιση που προσφέρει εναλλακτικές προοπτικές και μεθοδολογίες, ώστε τα χημικά προϊόντα και οι διεργασίες στη χημική βιομηχανία να ενέχουν λιγότερους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Πράσινη Χημεία περιλαμβάνει ηπιότερες χημικές συνθετικές μεθόδους, εναλλακτικές πηγές πρώτων υλών, νέες συνθετικές πορείες, πρόληψη της ρύπανσης, σχεδιασμό προϊόντων φιλικά προς το περιβάλλον, προστασία της υγείας των εργαζομένων, και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Στόχος της εργαστηριακής άσκησης αυτής είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις καινούριες αυτες έννοιες.

Ένα εμπορικό προϊόν, παραπλήσιο και άρα υποκατάστατο του συμβατικού ντήζελ, είναι το βιοντήζελ, ένα υγρό και καθαρό βιοκαύσιμο που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βιομάζα). Τα χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια (τηγανέλαια) αποτελούν μια εναλλακτική πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντήζελ. Συνήθως συλλέγονται από μεγάλες μονάδες εστίασης, π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια, νοσοκομεία και στρατόπεδα. Η χρήση τους στην βιομηχανία παραγωγής βιοντήζελ, όχι μόνο μειώνει το συνολικό κόστος παραγωγής του τελικού προϊόντος, αλλά η συλλογή τους λύνει πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η μέθοδος παραγωγής βιοντήζελ που εφαρμόζεται παγκόσμια σε βιομηχανικό επίπεδο και χρησιμοποιείται και στην παρούσα άσκηση είναι αυτή της αλκοόλυσης (μετεστεροποίησης) των τριγλυκεριδίων. Κατά την αντίδραση μετεστεροποίησης των λιπών και ελαίων, ένα τριγλυκερίδιο αντιδρά με μία αλκοόλη παρουσία καταλύτη, παράγοντας ένα μίγμα αλκυλεστέρων των λιπαρών οξέων και γλυκερίνης. 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -