Δομικά υλικά

Αντωνία Μοροπούλου, Αστέριος Καραγιάννης-Μπακόλας

Περιεχόμενο μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 


 

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΔΟΜΗΣ / ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

 

Ι.1 Δομικοί λίθοι: Φυσικοί δομικοί λίθοι, Τεχνητοί δομικοί λίθοι

 

Ι.2 Πλίνθοι – Κέραμοι: Σύσταση / Δομή / Τεχνολογία παραγωγής, Χαρακτηρισμός /Ταξινόμηση / Αποτίμηση Ιστορικών Κεραμικών 

 

Ι.3 Κονίες & Κονιάματα: Κονίες, Αδρανή, Πρόσθετα, Κονιάματα δόμησης, Επιχρίσματα

 

Ι.4 Τσιμέντο: Γενική περιγραφή – Παραγωγή, Συστατικά τσιμέντου, Βασικοί τύποι τσιμέντου, Τσιμέντα ειδικού τύπου, Ιδιότητες τσιμέντου

 

Ι.5 Σκυρόδεμα: Πρώτες ύλες σκυροδέματος, Είδη σκυροδέματος

 

Ι.6 Δομικοί Χάλυβες: Παραγωγή χάλυβα, Θερμικές και χημικές κατεργασίες χαλύβων, Ιδιότητες χάλυβα, Δομικά προϊόντα χάλυβα, Ευρωκώδικες – πρότυπα, Προστασία χάλυβα

 

Ι.7 Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος: Κατηγορίες χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, Ιδιότητες χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

 

Ι.8 Αλουμίνιο – Προφίλ Αλουμινίου: Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Μέθοδοι προστασίας επιφάνειας προφίλ αλουμινίου

 

Ι.9 Το Ξύλο ως Δομικό Υλικό: Το ξύλο ως υλικό, Προϊόντα ξύλου

 

I.10 Συστήματα Ξηρής Δόμησης: Δομικές Πλάκες, Συστήματα τοιχοποιίας και επενδύσεων, Συστήματα οροφών

 

Ι.11 Σύνθετα Δομικά Υλικά

 

Ι.12 Χρώματα

 

II ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΙΙ.1 Η Έννοια της Ποιότητας Στον Κατασκευαστικό Κλάδο: Καθορισμός της έννοιας της «ποιότητας», Η ιστορική ανάπτυξη της διοίκησης ποιότητας, Ο ρόλος της διασφάλισης ποιότητας για τις κατασκευαστικές εταιρίες

 

ΙΙ.2 Τα Συστήματα Πιστοποίησης στον Κατασκευαστικό Κλάδο: Ανάγκη για φορέα πιστοποίησης, Φορείς-εταιρίες πιστοποίησης και θέματα ίδρυσης τους, Ο τρόπος λειτουργίας ενός οργανισμού πιστοποίησης, Οι προοπτικές ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας, μέσω μιας εταιρίας πιστοποίησης στον κατασκευαστικό κλάδο, Το πρόβλημα της ποιότητας στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο, Ανάγκη για διασφάλιση ποιότητας στην Ελλάδα, Βασικές αιτίες για την αναγκαιότητα ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, Ιδιαιτερότητες των κατασκευαστικών εταιριών και των κατασκευαστικών έργων αναφορικά με την ποιότητα, Πλεονεκτήματα και πιθανά προβλήματα από την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας, Δομή του συστήματος ποιότητας τεχνικής κατασκευαστικής εταιρίας, Στάδια και ενέργειες για την εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας, Βήματα προς την πιστοποίηση της εταιρείας 

 

ΙΙ.3 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον κατασκευαστικό κλάδο: Παρουσίαση κυριότερων προτύπων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για τον κατασκευαστικό κλάδο (ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001, Eco-management and audit scheme of the european union (EMAS)), Συστήματα διαχείρισης στον κατασκευαστικό κλάδο και εφαρμογή, Πίνακες – κώδικες, Συστήματα διαχείρισης αρχείων στον κατασκευαστικό κλάδο 

 

II.4 Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ): Γενικά, Διενέργεια ελέγχου από τον ΕΣΠΕΛ, Έργα που υπόκεινται σε έλεγχο και τρόπος διενέργειας του ελέγχου απο τον ΕΣΠΕΛ, Υποχρέωση των υπηρεσιών και αναδόχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στον ΕΣΠΕΛ, Χρήση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου. Αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων και αστοχιών, Κριτική του Ειδικού Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου, Έλεγχος ποιότητας στις κατασκευές και τα έργα υποδομών με μη καταστρεπτικές μεθόδους 

 

II.5 Επιστημονική μεθοδολογία υποστήριξης συστήματος ολικής ποιότητας 

 

II.6 Ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου ποιότητας με μη καταστρεπτικές μεθόδους: Κρουσιμέτρηση, Υπερηχοσκόπηση, Πενετρομέτρηση / εξόλκευση ήλου, Δοκιμή θραυσμάτων, Παραμετροποίηση εφαρμογής ελάχιστα καταστρεπτικών τεχνικών για τον προσδιορισμό φυσικο-μηχανικών χαρακτηριστικών, Ηλεκτρικές μέθοδοι, Υπέρυθρη θερμογραφία, Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, Μικροσκοπία οπτικών ινών, Γεωραντάρ, Χρωματομετρία, Προοπτικές – συμπεράσματα για την χρήση των μη καταστρεπτικών τεχνικών στο πλαίσιο ολικού ελέγχου ποιότητας των κατασκευών και έργων υποδομών

 

II.7 Κανονισμοί, Standards, Normals

 

ΙΙΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

ΙΙΙ.1 Επιτελεστικότητα

 

ΙΙΙ.2 Κύκλος Ζωής των Υλικών

 

ΙΙΙ.3 Κριτήρια Επιδεκτικότητας στις Επιδράσεις του Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντικής «Απόδοσης» Υλικών

 

ΙΙΙ.4 Κριτήρια Ενεργειακής Απόδοσης

 

IV ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

IV.1 Ενόργανες Τεχνικές και Μέθοδοι στο Εργαστήριο και Επι Τόπου: Μέτρηση Πυκνότητας, Κοκκοδιαβάθμιση, Στατιστική Θεώρηση της Αντοχής των Υλικών. Ανάλυση Weibull, Μηχανικές Δοκιμές, Δοκιμή Κόπωσης, Δοκιμή Κρούσης, Δοκιμή Σκληρότητας, Περίθλαση Ακτίνων Χ (X-RD), Φλογοφωτομετρία (FS) & Φασματοσκοπία Ατομικής Απορρόφησης (AAS), Υπέρυθρη Φασματοσκοπία (FTIR), Φασματοσκοπία Raman, Φασματοσκοπία Υπεριώδους - Ορατού (UV-Vis), Φασματοσκοπία Πυρηνικού Συντονισμού (NMR), Υγρή Χρωματογραφία (TLC, HPLC), Διαφορική Θερμική Ανάλυση (DTA), Θερμοβαρυμετρική  Ανάλυση (TGA), Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC), Θερμομηχανική Ανάλυση (TMA) & Μέτρηση Συντελεστή Διαστολής (DIL), Δυναμική Μηχανική Ανάλυση (DMA), Οπτική και Πολωτική Μικροσκοπία (ΟΜ), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) και Μικροανάλυση με Δέσμη Ηλεκτρονίων (EDΧ, EELS), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης (TEM), Μικροσκοπία Σαρωτικού Ανιχνευτή (STM, AFM), Διαπερατότητα - Ειδική Επιφάνεια – Συντελεστής Υδατοαπορρόφησης, Ποροσιμετρία Υδραργύρου, Ρόφηση - Εκρόφηση Αζώτου (ΒΕΤ)

 

IV.2 Μέθοδοι Μη Καταστρεπτικού Ελέγχου στην Κλίμακα της Κατασκευής:

[1] Αποτίμηση Εντατικών Μεγεθών της Τοιχοποιίας και των Συστατικών της με Μη Καταστρεπτικές Μεθόδους Ελέγχου: Επιμηκυνσιόμετρα, Επίπεδοι γρύλοι, Γεωραντάρ (GPR), Κρουσιμέτρηση, Δείκτης Αναπήδησης (Μέθοδος Schmidt Hammer), Πενετρομέτρηση / Εξόλκευση Ήλου, Δοκιμή Πλάτους Χαραγής, Δοκιμή Θραυσμάτων

[2] Προσδιορισμός Ελαστικών Σταθερών: Δυναμικό Μέτρο Ελαστικότητας, Λόγος Poisson, Μέτρο Διάτμησης, Υπερηχοσκόπηση, Σεισμική Ανάκλαση

[3] Αποτίμηση (Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής) Συμπεριφοράς Δομικών Υλικών και Συστατικών σε Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας / Θερμότητας: Διάταξη Προστατευόμενης Θερμής Πλάκας, Διάταξη Προστατευόμενου Θερμού Κιβωτίου, Θάλαμοι Δοκιμών, Θερμογραφία Υπερύθρου (IRT)

[4] Αποτίμηση της στρωματογραφίας: Ηλεκτρομαγνητική Διασκόπηση Υλικών (Γεωραντάρ – GPR σε υψίσυχνους παλμούς, Μικροκύματα)

[5] Χαρτογράφηση Δομικών Υλικών / Υφής / Δομής / Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών:  Μικροσκοπία Οπτικών Ινών, Χρωματογραφία, Φασματοσκοπία Πλάσματος Επαγόμενη μέσω Laser (LIBS), Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (DIP)

 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ


1. Θερμικές μέθοδοι ανάλυσης για τον χαρακτηρισμό δομικών υλικών

2. Μη καταστρεπτικός έλεγχος δομικών υλικών: Α) Μικροσκοπία οπτικών ινών, Β) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Γ) Γεωραντάρ

3. Μη καταστρεπτικός έλεγχος δομικών υλικών: Α) Θερμογραφία Υπερύθρου, Β)
Υπερηχοσκόπηση

4. Έλεγχος ποιότητας – Χρήση Προτύπων

5. Μέτρηση μηχανικών αντοχών δομικών υλικών και διαστασιολόγηση στοιχείων

6. Υγρομετρική συμπεριφορά δομικών υλικών

7. Μέτρηση θερμικών ιδιοτήτων – αποτίμηση ενεργειακής απόδοσης δομικών υλικών (Επίσκεψη στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

Η παρακολούθηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων είναι υποχρεωτική

 

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ


 

Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις έννοιες και τις μεθόδους της Επιστήμης και Τεχνικής των Δομικών Υλικών, που επιτρέπουν το χαρακτηρισμό, τον έλεγχο, το σχεδιασμό, την επιλογή, την προστασία και τη διαχείριση των δομικών υλικών εφαρμοσμένων στην κλίμακα των πραγματικών συστημάτων και στις συνθήκες του λειτουργικού τους περιβάλλοντος.

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Α. Μοροπούλου, Γ. Μπατής, «Δομικά Υλικά», διδακτικές σημειώσεις μαθήματος Δομικά Υλικά 9ου εξαμήνου Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2014
 • Α. Μοροπούλου, «Έλεγχος ποιότητας δομικών υλικών και έργων» διδακτικές σημειώσεις μαθήματος Δομικά Υλικά 9ου εξαμήνου Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2014
 • Α. Μοροπούλου, Γ. Μπατής, Μ. Κουή, Μ. Κροκίδα, Α. Καραγιάννης-Μπακόλας «Σημειώσεις ασκήσεων του Εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών για το μάθημα Δομικά Υλικά» 9ου εξαμήνου Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2014
 • J. M. Illston, P.L.J. Domone, Construction Materials: Their Nature and Behavior, Taylor & Francis, 2001 Th. Marotta, Basic Construction Materials, 7th Edition, Prentice Hall, 2004
 • G.D. Taylor, Materials in Construction. 2nd Rev. Ed., Pearson – Longman, 2001
 • Χ. Μ. Οικονόμου, Τεχνολογία του Σκυροδέματος, 3η έκδοση, ΣΕΛΚΑ-4Μ, 2006 Π. Μαυροειδής, Χάλυβες Οπλισμένου Σκυροδέματος, Παπασωτηρίου, 2005
 • M. Pfeifer, Materials Engineering Selection: A Product Life Cycle Approach, Butterworth-Heinmann, 2007

Βιβλιογραφία

Moropoulou, A., Cakmak, A.S., Polykreti, K., “Provenance and technology investigations of the Agia Sophia bricks”, J. American Ceramic Society, 85 [2] (2002) pp. 366-372

 

Μoropoulou, A., Bakolas, A., Bisbikou, K., “Investigation of the technology of historic mortars”, J. Cultural Heritage, 1 (2000) pp. 45-58

 

Moropoulou, A., Biscontin, G., Bakolas, A., Bisbikou, K., “Technology and behavior of rubble masonry mortars”, Construction and Building Materials, 11 [2] (1997) pp. 119-129

 

Moropoulou, A., Tsiourva, T., Bisbikou, K., Biscontin, G., Bakolas, A., Zendri, E., “Hot lime technology imparting high strength to historic mortars”, Construction and Building Materials, 10, No 2 (1996) pp. 151-159

 

Moropoulou, A., Cakmak, A.S., Biscontin, G., Bakolas, A., Zendri, E., “Advanced Byzantine cement based composites resisting earthquake stresses: The crushed brick-lime mortars of Justinian’s Hagia Sophia”, Construction and Building Materials, 16 [18] (2002) pp. 543-552

 

Bakolas A., Aggekakopoulou E., Moropoulou A., “Evaluation of pozzolanic activity and physico-mechanical characteristics in ceramic powder-lime pastes”, J. Thermal Analysis & Calorimetry, 92 [1] (2008), pp. 345-351

 

Aggelakopoulou, E., Bakolas, A., Moropoulou, A., Properties of lime-metakaolin mortars for the restoration of historic masonries, Applied Clay Science, 53 (2011) 15-19

 

Bakolas, A., Aggelakopoulou, E., Moropoulou, A., Anagnostopoulou, S., “Evaluation of pozzolanic activity and physico-mechanical characteristics in metakaolin-lime pastes”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 84 (2006) pp. 157-163

 

Moropoulou, A., Bakolas, A., Aggelakopoulou, E., “The effects of limestone characteristics and calcination temperature to the reactivity of quicklime” Cement and Concrete Research, 31 (2001) pp. 633-639

 

Moropoulou, A., Bakolas, A., Moundoulas, P., Aggelakopoulou E., Anagnostopoulou, S., “Optimization of compatible restoration mortars for the earthquake protection of Hagia Sophia”, Journal of Cultural Heritage, 14S (2013) e147-e152

 

Moropoulou, A., Polikreti, K., Bakolas, A., Michailidis, “Correlation of physico-chemical and mechanical properties of historical mortars and classification by multivariate statistics”, Cement and Concrete Research, 33 [6] (2003) pp. 891-898

 

Moropoulou, A., Labropoulos, K.C., Delegou, E.T., Karoglou, M., Bakolas, A. "Non-Destructive Techniques as a tool for the protection of Built Cultural Heritage", Construction and Building Materials 48 (2013) 1222-1239

 

Labropoulos, K., Moropoulou, A. “Ground penetrating radar investigation of the bell tower of the church of the Holy Sepulchre”, Construction and Building Materials, 47 (2013) 689-700

 

Avdelidis, N.P., Moropoulou, A., “Applications of infrared thermography for the investigation of historic structures: a review study”, Journal of Cultural Heritage, 5 [1] (2004) pp. 119-127

 

Moropoulou, A., Koui, M., Theoulakis, P., Kourteli, Ch., Zezza, F., “Digital Image Processing for the Environmental Impact Assessment on Architectural Surfaces”, J. Environmental Chemistry and Technology, 1 (1995) pp. 23-32

 

Moropoulou, A., Bakolas, A., Bisbikou, K., “Characterization of ancient, byzantine and later historic mortars by thermal analysis and X-ray diffraction techniques”, Thermochimica Acta, 269/270 (1995) pp. 779-795

 

Karoglou, M., Moropoulou A., Krokida M.K., Maroulis, Z.B., “Water sorption isotherms of some building materials”, J. Drying Technology, 23 [1-2] (2005) pp.289-303

 

Karoglou, M., Moropoulou, A., Krokida, M.K., Maroulis, Z.B., “A powerful simulator for moisture transfer in buildings”, Building and Environment, 42 [2] (2007) pp. 902-912

 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Το μάθημα των Δομικών Υλικών αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης υλικών που
διδάσκεται στο 9ο εξάμηνο της Σχολής των Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

 • Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος καλύπτεται με διαλέξεις (3 ώρες την εβδομάδα) Το εποπτικό υλικό για τη στήριξη του μαθήματος είναι διαφάνειες προβολής ή συνδυασμός προβολικού συστήματος και φορητού υπολογιστή με παρουσιάσεις σε powerpoint.
 • Οι εργαστηριακές ασκήσεις (3 ώρες την εβδομάδα) διεξάγονται σε δύο εργαστηριακούς χώρους του Εργαστηρίου Επιστήμης & Τεχνικής των Υλικών του Τομέα ΙΙΙ της Σχ. Χ-Μ. Οι σπουδαστές χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων οι οποίες είναι υπό την εποπτεία του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ για τις εργαστηριακές ασκήσεις.
 • Διεξαγωγή ομαδικής εργασίας με διακριτούς ρόλους για κάθε συμμετέχοντα.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Αξιολόγηση Επίδοσης

 • Με γραπτές εξετάσεις στα περιεχόμενα της θεωρητικής διδασκαλίας (Β1) 
 • Με αξιολόγηση των εργαστηριακών εκθέσεων και της συμμετοχής των σπουδαστών στις εργαστηριακές ασκήσεις (Β2) 
 • Με αξιολόγηση της ομαδική εργασίας με διακριτούς ρόλους (Β3) 


Ενιαίος Βαθμός

 • Ο ενιαίος βαθμός ΕΒ προκύπτει: ΕΒ = 0,50 Β1 + 0,30 Β2 + 0,20 Β3

Προαπαιτούμενα

Μεταλλογνωσία, Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών, Τεχνική Μηχανική, Ανόργανες Βιομηχανίες,
Πολυμερή

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες δομικών υλικών και εξετάζονται τα κριτήρια ταξινόμησης και χρήσης με βάση τη σχέση δομής / ιδιοτήτων / τεχνικών κατεργασιών ανά κατηγορία υλικών. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι κατηγορίες, οι τεχνολογίες, οι ιδιότητες και ο χαρακτηρισμός των δομικών λίθων, των πλίνθων και των κεράμων, η σύσταση και η διαδικασία παρασκευής κονιών και κονιαμάτων, καθώς και τα βασικά είδη και οι ιδιότητες τσιμέντου και του σκυροδέματος. Παράλληλα αναλύονται η σύσταση και οι ιδιότητες των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, των δομικών χαλύβων και του αλουμινίου.

 

Στο δεύτερο μέρος, που αφορά τον έλεγχο ποιότητας, καθορίζεται η έννοια της ποιότητας στον κατασκευαστικό κλάδο, παρουσιάζονται τα συστήματα πιστοποίησης και τα κυριότερα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ παράλληλα αναλύεται η δομή, ο ρόλος και η δράση του Ειδικού Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ). Αναπτύσσεται επίσης η επιστημονική μεθοδολογία υποστήριξης συστήματος ολικής ποιότητας καθώς και το ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου ποιότητας με μη καταστρεπτικές μεθόδους, ενώ παρουσιάζονται οι σχετικοί κανονισμοί, τα standards και τα normals.

 

Στο τρίτο μέρος αναλύεται η μεθοδολογία επιλογής και σχεδιασμού των δομικών υλικών, με βάση την επιτελεστικότητα και τον κύκλο ζωής των υλικών και τα κριτήρια επίδρασης του περιβάλλοντος και ενεργειακής απόδοσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: δομικοί λίθοι, πλίνθοι, κεραμικά υλικά, κονίες, κονιάματα, τσιμέντο, σκυρόδεμα, χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, έλεγχος ποιότητας, ενεργειακή απόδοση δομικών υλικών - κτιρίων, μέθοδοι χαρακτηρισμού δομικών υλικών


Κωδικός: CHEMENG114
Σχολή - Τμήμα: 5. ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 2 εγγεγραμμένοι
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Κατηγορίες δομικών υλικών. κριτήρια ταξινόμησης και χρήσης, με βάση τη σχέση δομής / ιδιοτήτων / τεχνικών κατεργασιών ανά κατηγορία υλικών

Ι.1 Δομικοί λίθοι: Φυσικοί δομικοί λίθοι, Τεχνητοί δομικοί λίθοι

Ι.2 Πλίνθοι – Κέραμοι: Σύσταση / Δομή / Τεχνολογία παραγωγής, Χαρακτηρισμός /Ταξινόμηση / Αποτίμηση Ιστορικών Κεραμικών 

Ι.3 Κονίες & Κονιάματα: Κονίες, Αδρανή, Πρόσθετα, Κονιάματα δόμησης, Επιχρίσματα

Ι.4 Τσιμέντο: Γενική περιγραφή – Παραγωγή, Συστατικά τσιμέντου, Βασικοί τύποι τσιμέντου, Τσιμέντα ειδικού τύπου, Ιδιότητες τσιμέντου

Ι.5 Σκυρόδεμα: Πρώτες ύλες σκυροδέματος, Είδη σκυροδέματος

Ι.6 Δομικοί Χάλυβες: Παραγωγή χάλυβα, Θερμικές και χημικές κατεργασίες χαλύβων, Ιδιότητες χάλυβα, Δομικά προϊόντα χάλυβα, Ευρωκώδικες – πρότυπα, Προστασία χάλυβα

Ι.7 Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος: Κατηγορίες χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, Ιδιότητες χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Ι.8 Αλουμίνιο – Προφίλ Αλουμινίου: Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Μέθοδοι προστασίας επιφάνειας προφίλ αλουμινίου

Ι.9 Το Ξύλο ως Δομικό Υλικό: Το ξύλο ως υλικό, Προϊόντα ξύλου

I.10 Συστήματα Ξηρής Δόμησης: Δομικές Πλάκες, Συστήματα τοιχοποιίας και επενδύσεων, Συστήματα οροφών

Ι.11 Σύνθετα Δομικά Υλικά

Ι.12 Χρώματα 

Ο έλεγχος ποιότητας στον κλάδο των δομικών υλικών

ΙΙ.1 Η Έννοια της Ποιότητας Στον Κατασκευαστικό Κλάδο: Καθορισμός της έννοιας της «ποιότητας», Η ιστορική ανάπτυξη της διοίκησης ποιότητας, Ο ρόλος της διασφάλισης ποιότητας για τις κατασκευαστικές εταιρίες

ΙΙ.2 Τα Συστήματα Πιστοποίησης στον Κατασκευαστικό Κλάδο: Ανάγκη για φορέα πιστοποίησης, Φορείς-εταιρίες πιστοποίησης και θέματα ίδρυσης τους, Ο τρόπος λειτουργίας ενός οργανισμού πιστοποίησης, Οι προοπτικές ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας, μέσω μιας εταιρίας πιστοποίησης στον κατασκευαστικό κλάδο, Το πρόβλημα της ποιότητας στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο, Ανάγκη για διασφάλιση ποιότητας στην Ελλάδα, Βασικές αιτίες για την αναγκαιότητα ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, Ιδιαιτερότητες των κατασκευαστικών εταιριών και των κατασκευαστικών έργων αναφορικά με την ποιότητα, Πλεονεκτήματα και πιθανά προβλήματα από την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας, Δομή του συστήματος ποιότητας τεχνικής κατασκευαστικής εταιρίας, Στάδια και ενέργειες για την εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας, Βήματα προς την πιστοποίηση της εταιρείας 

ΙΙ.3 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας στον κατασκευαστικό κλάδο: Παρουσίαση κυριότερων προτύπων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για τον κατασκευαστικό κλάδο (ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001, Eco-management and audit scheme of the european union (EMAS)), Συστήματα διαχείρισης στον κατασκευαστικό κλάδο και εφαρμογή, Πίνακες – κώδικες, Συστήματα διαχείρισης αρχείων στον κατασκευαστικό κλάδο 

II.4 Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ): Γενικά, Διενέργεια ελέγχου από τον ΕΣΠΕΛ, Έργα που υπόκεινται σε έλεγχο και τρόπος διενέργειας του ελέγχου απο τον ΕΣΠΕΛ, Υποχρέωση των υπηρεσιών και αναδόχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στον ΕΣΠΕΛ, Χρήση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου. Αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων και αστοχιών, Κριτική του Ειδικού Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου, Έλεγχος ποιότητας στις κατασκευές και τα έργα υποδομών με μη καταστρεπτικές μεθόδους 

II.5 Επιστημονική μεθοδολογία υποστήριξης συστήματος ολικής ποιότητας 

II.6 Ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου ποιότητας με μη καταστρεπτικές μεθόδους: Κρουσιμέτρηση, Υπερηχοσκόπηση, Πενετρομέτρηση / εξόλκευση ήλου, Δοκιμή θραυσμάτων, Παραμετροποίηση εφαρμογής ελάχιστα καταστρεπτικών τεχνικών για τον προσδιορισμό φυσικο-μηχανικών χαρακτηριστικών, Ηλεκτρικές μέθοδοι, Υπέρυθρη θερμογραφία, Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, Μικροσκοπία οπτικών ινών, Γεωραντάρ, Χρωματομετρία, Προοπτικές – συμπεράσματα για την χρήση των μη καταστρεπτικών τεχνικών στο πλαίσιο ολικού ελέγχου ποιότητας των κατασκευών και έργων υποδομών

Επιλογή και σχεδιασμός των δομικών υλικών με βάση:

ΙΙΙ.1 Επιτελεστικότητα

ΙΙΙ.2 Κύκλος Ζωής των Υλικών

ΙΙΙ.3 Κριτήρια Επιδεκτικότητας στις Επιδράσεις του Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντικής «Απόδοσης» Υλικών

ΙΙΙ.4 Κριτήρια Ενεργειακής Απόδοσης

Ανάπτυξη μεθοδολογίας και παρουσίαση των τεχνικών και μεθόδων χαρακτηρισμού και ελέγχου των δομικών υλικών

IV.1 Ενόργανες Τεχνικές και Μέθοδοι στο Εργαστήριο και Επι Τόπου: Μέτρηση Πυκνότητας, Κοκκοδιαβάθμιση, Στατιστική Θεώρηση της Αντοχής των Υλικών. Ανάλυση Weibull, Μηχανικές Δοκιμές, Δοκιμή Κόπωσης, Δοκιμή Κρούσης, Δοκιμή Σκληρότητας, Περίθλαση Ακτίνων Χ (X-RD), Φλογοφωτομετρία (FS) & Φασματοσκοπία Ατομικής Απορρόφησης (AAS), Υπέρυθρη Φασματοσκοπία (FTIR), Φασματοσκοπία Raman, Φασματοσκοπία Υπεριώδους - Ορατού (UV-Vis), Φασματοσκοπία Πυρηνικού Συντονισμού (NMR), Υγρή Χρωματογραφία (TLC, HPLC), Διαφορική Θερμική Ανάλυση (DTA), Θερμοβαρυμετρική  Ανάλυση (TGA), Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC), Θερμομηχανική Ανάλυση (TMA) & Μέτρηση Συντελεστή Διαστολής (DIL), Δυναμική Μηχανική Ανάλυση (DMA), Οπτική και Πολωτική Μικροσκοπία (ΟΜ), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) και Μικροανάλυση με Δέσμη Ηλεκτρονίων (EDΧ, EELS), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης (TEM), Μικροσκοπία Σαρωτικού Ανιχνευτή (STM, AFM), Διαπερατότητα - Ειδική Επιφάνεια – Συντελεστής Υδατοαπορρόφησης, Ποροσιμετρία Υδραργύρου, Ρόφηση - Εκρόφηση Αζώτου (ΒΕΤ)

IV.2 Μέθοδοι Μη Καταστρεπτικού Ελέγχου στην Κλίμακα της Κατασκευής:

[1] Αποτίμηση Εντατικών Μεγεθών της Τοιχοποιίας και των Συστατικών της με Μη Καταστρεπτικές Μεθόδους Ελέγχου: Επιμηκυνσιόμετρα, Επίπεδοι γρύλοι, Γεωραντάρ (GPR), Κρουσιμέτρηση, Δείκτης Αναπήδησης (Μέθοδος Schmidt Hammer), Πενετρομέτρηση / Εξόλκευση Ήλου, Δοκιμή Πλάτους Χαραγής, Δοκιμή Θραυσμάτων

[2] Προσδιορισμός Ελαστικών Σταθερών: Δυναμικό Μέτρο Ελαστικότητας, Λόγος Poisson, Μέτρο Διάτμησης, Υπερηχοσκόπηση, Σεισμική Ανάκλαση

[3] Αποτίμηση (Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής) Συμπεριφοράς Δομικών Υλικών και Συστατικών σε Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας / Θερμότητας: Διάταξη Προστατευόμενης Θερμής Πλάκας, Διάταξη Προστατευόμενου Θερμού Κιβωτίου, Θάλαμοι Δοκιμών, Θερμογραφία Υπερύθρου (IRT)

[4] Αποτίμηση της στρωματογραφίας: Ηλεκτρομαγνητική Διασκόπηση Υλικών (Γεωραντάρ – GPR σε υψίσυχνους παλμούς, Μικροκύματα)

[5] Χαρτογράφηση Δομικών Υλικών / Υφής / Δομής / Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών:  Μικροσκοπία Οπτικών Ινών, Χρωματογραφία, Φασματοσκοπία Πλάσματος Επαγόμενη μέσω Laser (LIBS), Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (DIP) 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -